SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Cosa dire cosa fare
Joined
·
10,600 Posts
BERCHEM | Diverse projecten & nieuws

Vandaag kregen wij Berchemnaren een infobrochure in de bus. Bij gebrek aan een scanner wordt het even overtypen.

-----------------------------------------------------------------

Heraanleg As Driekoningenstraat - Statiestraat

Nieuwsbrief juni 2007

Beste bewoner,

De komende jaren zouden we graag de centrale winkelas van uw wijk verbeteren. Daarom informeren we u graag via deze nieuwsbrief over de huidige stand van zaken en de mogelijke ontwikkelingen in de komende jaren.

Waarom heraanleg?

De Driekoningenstraat - Statiestraat is een twintigtal jaar geleden (eigenlijk 15) al eens heraangelegd. Alleen was die heraanleg veel te weinig gericht op toekomstige ontwikkelingen. Vooral de gebruiksvriendelijkheid en verkeersveiligheid van de as laten veel te wensen over (te smal om twee lijnbussen elkaar te laten passeren). Dit kunnen we niet verhelpen via kleine ingrepen.

Bovendien is Eandis genoodzaakt om een nieuwe hoofdleiding voor gas te leggen over de hele lengte van de winkelas om uw veiligheid in de toekomst te blijven garanderen.

Beide redenen hebben het huidige stads- en districtsbestuur doen kiezen om de as op een kwalitatieve manier opnieuw in te richten. De noden van de voetgangers, fietsers, klanten, gebruikers en bewoners krijgen de hoogste prioriteit. Hierbij schenken we ook de nodige aandacht aan de toegankelijkheid voor personen met een handicap.

Welke soort heraanleg?

We zijn van plan om zowel de stoepen als de rijbaan zelf heraan te leggen. Verder pakken we een aantal aanpalende straten en cruciale kruispunten aan. Het is onze bedoeling om de Victor Jacobslei uit te bouwen als een kwalitatieve ruimte met een verblijfs- en ontmoetingsfunctie. Alle ingrepen staan in functie van de gebruiksvriendelijkheid. Uitgebreide informatie over de visie en de ambities ontdekt u verder in deze nieuwsbrief.

Hoe lang duurt de heraanleg?

De werken starten in het voorjaar van 2008 en het einde is vorzien rond de zomer van 2010. In het najaar van 2008 start de heraanleg van de winkelas aansluitend op de werken van Eandis. De werken verlopen in fases zodat de hele as niet permanent en op hetzelfde moment open ligt. Meer informatie vindt u verder in deze nieuwsbrief en per fase voorzien wij communicatiemomenten via verschillende kanalen. We sturen deze timing constant bij zo lang het project loopt.

Wie is betrokken bij de heraanleg?

Het district en de stad kunnen dit niet alleen realiseren. Daarom vragen we Europese middelen aan om de totaliteit van dit project te realiseren. Het verkrijgen van die extra middelen is cruciaal om al onze ambities te kunnen waarmaken. Zoniet zullen we onze plannen drastisch moeten terugschroeven. Het realiseren van de zone dertig en de piazzagedachte aan de Victor Jacobslei blijven dan zeker nog overeind.

Verder werken we samen met verschillende partners om dit tot een goed einde te brengen. Betrokken zijn Eandis, Riant, de Provincie Antwerpen, het Vlaams Gewest, De Lijn en de NMBS.

Vriendelijke groeten
Uw districtsbestuur BerchemOndergrondse parking Frans Van Hombeeckplein

Het districtsbestuur wenst samen met de stad de parkeercapaciteit te vergroten om zo de parkeerdruk in bepaalde buurten te verlichten. Daarom zoekt het Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) een private partner om een publiek-private samenwerking (pps) mee te realiseren. Op die manier moet het mogelijk zijn om onder het Frans Van Hombeeckplein extra parkeerplaatsen te realiseren.

Heraanleg kruispunt Grotesteenweg - Driekoningenstraat - Frans Van Hombeeckstraat

Dit kruispunt staat bekend als een zwart punt. Het Vlaams Gewest is eigenaar aangezien de Grotesteenweg een bovenlokale weg is. Daarom gaat het districtsbestuur in dialoog met het Vlaams Gewest om te investeren in dit kruispunt zodat het veiliger en gebruiksvriendelijker wordt in de toekomst. Aangezien verschillende trams en bussen van dit kruispunt gebruik maken, betrekken we De Lijn als partner. Op die manier moet de verbinding van de omliggende buurten naar de vernieuwde winkelstraat ook een stuk meer uitnodigen. (zo onveilig is die oversteek nu ook weer niet, alleen voor fietsers die de Grotesteenweg oversteken kan het nog wat beter)

Heraanleg Arthur Sterckstraat

Eandis trekt een nieuwe aanvoerleiding voor gas van aan de Singel door de Arthur Sterckstraat om zo op de winkelas aan te sluiten. Aangezien de straat daarom opengebroken wordt, sluit het districtsbestuur aan met een heraanleg van de straat. Daarnaast streven we naar de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Zo vloeit het verzamelde regenwater naar de vijver van de Wolvenberg (natuurgebied tussen Singel, Posthoflei, Ring en Grotesteenweg) en verder naar de Zilverbeek. (meer naar Mortsel toe) Dit verhelpt uitdroging van de vijver. In een later staduim takken op dit stelsel andere straten van Oud Berchem aan. Onderhandelingen met de beheerder van het rioleringsnet lopen hierover.

Heraanleg Victor Jacobslei

Het districtsbestuur wenst gebruik te maken van de heraanleg om de Piazzagedachte door te trekken op de Victor Jacobslei. Deze is momenteel al gerealiseerd binnen de heraanleg van de Vredestraat. Op die manier wenst het districtsbestuur in het midden van de as en de wijk een kwalitatieve ruimte met een verblijfs- en ontmoetingsruimte voor bewoners en gebruikers te scheppen.

Aansluiten langs de spoorlijnen (centers)

Het district Antwerpen is al een tijdje bezig met de heraanleg van de straten die langs de spoorlijnen lopen. De bedoeling is om met de heraanleg van de straten aan te sluiten op de geplande ontwikkelingen aan de achterkant van het station. (de kant van Berchem centrum dus) Ook het kruispunt aan de Lange Leemstraat - Cuperusstraat - Stanleystraat - Guldenvliesstraat (ook recentelijk al heraangelegd) in samenwerking met De Lijn verkersveilig en gebruiksvriendelijk maken, is een ambitie van het districtsbestuur. (van Antwerpen 2018, dit kruispunt ligt niet in Berchem)

Heraanleg kruispunt Statiestraat - Posthoflei

De NMBS dient nog de achterkant van het station en de fietsenstallingen af te werken. Het districtsbestuur (terug Berchem) wil samen met de stad in dialoog met de NMBS en De Lijn investeren in dit kruispunt zodat het veiliger en gebruiksvriendelijker wordt in de toekomst. Dit moet de reizigers en gebruikers van het openbaar vervoer en de parking onder het stationsplein uitnodigen om de oversteek naar de vernieuwde winkelstraat te maken.

Heraanleg kruispunt Singel - Posthoflei - Posthofbrug

Na het beëindigen van de werken aan de Ring is de situatie aan dit kruispunt terug genormaliseerd. De frequentie van de verkeerslichten en de leesbaarheid van het kruispunt kunnen verbeterd worden. Het Vlaams Gewest is de eigenaar. Daarom gaat het districtsbestuur in dialoog met het Vlaams Gewest om te investeren in dit kruispunt zodat het veiliger en gebruiksvriendelijker wordt in de toekomst. De heraanleg zal ook bekeken worden binnen de toekomstige ontwikkeling van het Postsorteercentrum en de ambitie van een Groene Singel.


Werken Eandis

Eandis wil als beheerder de gashoofdleiding in de as vernieuwen om de veiligheid ook in de toekomst te blijven garanderen. Die vernieuwing loopt in verschillende fases.

Bij fase 1 trekken ze de leiding van de Singel door de Arthur Sterckstraat. De start is nu gepland voor februari 2008. Het district sluit aan met een volledige heraanleg van de Arthur Sterckstraat.

Tijdens fase 2 leggen ze alle voetpaden open (van de Driekoningenstraat - Statiestraat) aan de kant van de pare huisnummers om de aansluitingen te vernieuwen. In deze fase vervangen ze alle nutsleidingen aan beide zijden die aan vernieuwing toe zijn. Dit begint vermoedelijk vanaf maart 2008 en maakt 50 meter per dag af.

In fase 3 ten slotte trekken ze grote sleuven in de rijweg van de winkelas om de nieuwe hoofdleiding in te plaatsen. Dit begint vanaf oktober 2008 en men werkt van kruispunt tot kruispunt zodat de hinder minimaal blijft. Het district sluit aan met een volledige heraanleg van de winkelas.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het districtsbestuur beschikt over onvoldoende middelen om een project van dergelijke omvang op eigen kracht te realiseren. Daarom zoekt het steun bij de stad en verschillende partners. De stad dient hiervoor bij Europa (Doelstelling 2) een aanvraag in voor bijkomende financiële middelen. Begin 2008 zullen we duidelijkheid hebben over dit dossier.
Meer informatie

Verplaatsen tijdens en na de werken

Werken aan en drukke verkeersas zoals deze moeten voldoende begeleid worden. In samenwerking met de mobiliteitsdeskundigen en de verkeerspolitie werken we omleidingen uit zodat de verkeerscirculatie optimaal blijft verlopen en alles zo goed mogelijk bereikbaar blijft.

Na de werken is het de bedoeling om van de as een eenrichtingsstraat (geen idee in welke richting) te maken. Het districtsbestuur kiest hiervoor in functie van de gebruiker en de verkeersveiligheid. Momenteel zijn er een aantal scenario's waaruit in de loop van dit project gekozen zal moeten worden. Voor alle gevolgen voor het busverkeer in de hele wijk zoekt het district in overleg met De Lijn naar de meest geschikte oplossing in functie van de gebruikers van de draagkracht van de betrokken straten.

Ondersteuning winkeliersvereniging

Vanuit Werk en Economie ¦ Detailhandel en Horeca ondersteunt de stad de lokale winkeliersvereniging Hart van Berchem. Op die manier wil de stad een bijkomende impuls geven en de winkelas kwalitatief versterken.


Op zoek naar een kandidaat ontwerper

De stad start met de procedure voor het aanstellen van een ontwerper. In het najaar van 2007 maakt de ontwerper een voorontwerp. Daar voorzien we inspraakmomenten met de bewoners voor. Dit leidt tot een definitief ontwerp in het begin van 2008. Na het ontwerp maakt men het bouwaanvraagdossier en het aanbestedingsdossier op nodig voor de bouwaanvraag. De procedure van een bouwaanvraag neemt minimaal 7 maanden in beslag.
 

· Cosa dire cosa fare
Joined
·
10,600 Posts
Gaan shoppen kun je er moeilijk doen. Volgens mij is de laatste schoenwinkel ook verdwenen, Shoe Post buiten beschouwing gelaten. Maar voor dagelijkse inkopen is het het enige wat we hebben in Oud-Berchem. Dat daar toevallig veel gekleurd volk rondloopt maakt het alleen maar gezelliger, echt gevaarlijk heb ik het er amper geweten.
 
1 - 4 of 4 Posts
Top