SkyscraperCity Forum banner

Berdan River Project | TARSUS | U/C

2240 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  arda84
Projenin Adı:
Tarsus Berdan Çayı Kentsel Dönüşüm Projesi

Projenin Konumu:
Tarsus, Mersin
Proje Tarsus'un içinden geçen Berdan Çayı (Tarsus Çayı) kenarında 75 dönüm arazi üzerinde 3 etaptan oluşuyor, birinci etabın inşaatı sürüyor, 2.etabın altyapı çalışmaları başlamış durumda.http://www.aurads.com/islerimiz/tarsus-berdan-cayi-kentsel-donusum-projesi/
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top