SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Administrator
Joined
·
37,218 Posts
Las dat Herman den Blijker en David Crouwel de Rotterdam Promotieprijs 2007 hebben ontvangen. Da's apart omdat ik Den Blijker (die nooit in de keuken van z'n eigen restaurants staat) en vooral zijn maat Crouwel qua doen en voorkomen dichter 'richting Noord Holland' aan vind zitten.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top