SkyscraperCity Forum banner

Beroemde Rotterdammers ?

10239 Views 30 Replies 24 Participants Last post by  Stratosphere 2020
Wie zouden deze kunnen zijn en in welke hoedanigheid ?
1 - 1 of 1 Posts
Helaas, ik ben niet in Rotterdam geboren :D
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top