SkyscraperCity Forum banner

Beroemde Rotterdammers ?

10236 Views 30 Replies 24 Participants Last post by  Stratosphere 2020
Wie zouden deze kunnen zijn en in welke hoedanigheid ?
1 - 1 of 1 Posts
M'n moeder is een rechtgesnaarde Rotterdamse, voor mij is ze heel beroemd! ;)
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top