SkyscraperCity Forum banner

;]

1 - 2 of 2 Posts

·
bezrobotny
Joined
·
10,207 Posts
Mi się podoba. Tytuł oklepany, ale użyty inaczej. Temat zdjęcia i kadr też ciekawe.

Tylko, czo ono nie jest nieco krzywe? Pewnie linie nie były po prostu równoległe?
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top