SkyscraperCity Forum banner

Bevolking op x km van bep. centrum

1695 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  eusebius
Heb volgende site gevonden over bevolking in/rond Belgische gemeenten : (in cirkel van 3 km rond centrum en 6 km rond centrum).

http://www.fastigon.com/retail_belgium/free_demographics.asp

Bestaan er MAKKELIJK OPVRAAGBARE gelijkaardige cijfers voor Nederlandse of andere gemeenten/centra?
1 - 4 of 4 Posts
Makkelijk en Nederland horen niet in 1 zin gebruikt te worden, dat hoor je onderhand wel te weten ;)
Ze bestaan ja, ik geloof dat de UvA of VU zo een site heeft, maar ik weet alleen niet zo 1 2 3 de url meer....
Daar is werk ingestoken dus zulke gegevens moet je kopen. Dat is heel legitiem.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top