SkyscraperCity Forum banner
1 - 9 of 9 Posts

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
the waray in northern samar is very different from the waray in tacloban and different from the waray in eastern samar. i can't understand people when they speak in northern samarnon waray.
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
^^ we call cooked rice "kan-on" and the uncooked one "bugas".

the one from hilogos down to maasin speaks like bol-anons and the one on the opposite side of the island also speaks a bol-anon type of cebuanos might be because of the proximity of two places that speaks with the "j"s instead of the "y". these two places are bohol and surigao.
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
by the way, are those in masbate considered as bikolano? because i've heard someone from masbate speaking in masbate language and it sounds like the waray language of western samar.
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
They are now called - "Bicolanos" or "Masbatenos", when it became a part of the Bicol Region. Utos ata ni Macoy. But long time ago, they are called Visayan but a part of Sorsogon during the Kastila period.
kaya pala, they sound very visayan. and the visayan they speak is more waray than cebuano.

by the way, i've heard that "uragon" in bicolano is a compliment. in waray, to call someone "uragon" is not good, some waray go mad when they hear you call them "uragon" (bangin ka mabuno. :) ) baka ka masaksak ng tao pagnarinig nya na tinawag mo syang "uragon".
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
well, masbate language sounds like western samarnon waray but definitely the northern samarnon language is a little alien to me. i can't understand much of it. it's really closer to bikolano than waray.

I have another. try asking a market vendor in tacloban "meron kayong sili ? " :lol:
there are already stories of incidents where people from other places went to the market and asked for "sili" and not just ordinary "sili". it's the "malaking sili" (bell pepper) and imagine how they describe a "malaking sili". it's the BIG, RED, FAT and sometimes LONG or "Matulis" at the tip. think about what would be the first image that would register in the mind of naughty people in the market.
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
^^ mahaba ba ang sili? masarap ba ang lasa? ... hahaha... I'm told in some Filipino languages, Sili means Chili (pepper), but in some languages, it means... gwhahahaha... you know.
hehehe oo mahaba.. mapula.. malaki.. meron din maliit.. minsan medjo matulis sa dulo.. at syempre masarap ang lasa.. pagpapawisan ka talaga sa sarap.

@dxpsycho, in waray, it's "harang".
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
mahaba ito pero ito ang sample ng pagkakapareho ng bicolano sa waray. ngunit mahirap pa rin maintindihan kasi may mga sarili din kayong vocabulary na iba sa vocabulary ng mga waray. yung masbate mas malapit sa amin ang kanilang salita ngunit baka naman kasi may north-south division din ang masbate baka sa north mas bicolano mga pamayanan doon kaysa sa south na malapit lang sa biliran at leyte at western samar.

Buronyog kita!
(Samasama tayo!)

Maisog an mga ayam nya.
(His dogs are fierce.)

An dagom nabari. kanogon.
(ang karayom naputol. sayang.)

mag-agda ka ning inuman?
man-agda ka hinin nga inuman?
(mang-invite ka ba sa inuman na ito?")

"madya digdi"
"mayda didi"
(meron dito!)

Agid an ugale nya sa sarong maboot na tao.
Agid an batasan nya ha usa ka buotan nga tawo.
(Magkatulad ang ugali nya sa isang mabait na tao.)

Maraot magsa'ngab aso kan sigarilyo.
Maraot magsinghap hin aso han sigarilyo.
(Masama maglanghap ng usok ng sigarilyo.)

Ba'kadon mo an mga torsido.
Bakhadon mo an mga inulang.
(Kalasin mo ang mga sinulid. :) tama kaya ang tagalog ko?)

Kapoy nako, dai ko na kayang magdalagan pa. Laylay na dila ko sa pagkapaha.
Kapoy na ako, di ko na kaya magdalagan pa. Laylay na dila ko ha pagka-uhaw.
(Pagod na ako, di ko na kayang tumakbo pa. My tongue is hanging (out) due to thirst.)

Nagbaraklay na lang kami pa-Naga. asin biyo nang naghahalhal an gurang.
Nagbaraklay nala kami pa-Naga. ngan uraura na an halhal han tigurang.
(Naglakad lang kami patungong Naga at grabe na ang "halhal" ng matanda.)
[sensya na hindi ko alam ang "halhal" sa tagalog. basta yung parang aso lumalabas na ang dila.]
*"baraklay" (baklay) is "baraktas" (baktas) or "baragtas" (bagtas) in tacloban and neighboring towns.

Ika an parabalidya nin baduya?
Ikaw an paragbaligya hin baduya?
(Ikaw ba ang nagbebenta ng 'baduya' (fried banana)?)

Nagpadarosdos ka dyan sa barandilya?
Nagpadarosdos ka dida SA barandilya? (samar)
NagpadaLosdos ka dida HA barandilya? (tacloban)
(basta in leyte, it's the "L", but in samar, it's mostly the "R")
["L" for "Leyte" and "R" for "samaR" e.g. lapadapa and rapadapa, baluto and baruto etc..]
(Nagpadaosdos ka dyan sa barandilya?)

Dusok dusok paka-empake nya.
Dasok dasok pagka-empake nya.
(He has compressed what he has packed.)

Ginalbot nya an mga pako sa harige.
Ginabot nya an mga raysang SA harige.
Ginabot nya an mga raysang HA harige.
(basta in tacloban and eastern samar it's not SA and SI, SAN and SIN, but HA and HI, HAN and HIN)
(He removed the nails from the post.)

Magatol kinagatan namok.
Makatol an kinagtan han lamok.
(Where the mosquito bit was itchy.)

Giringgiting an borda kan mantel sa lamesa.
Giringgiting an borda han mantel ha lamesa.
(The embroidery of the tablecloth is scalloped.)

Luway dyan pagpadalagan ta may gontod.
Hinay dida pagpadalagan kay may bungtod.
(Drive slowly because there's a hump.)

Magguerot ka nin tolong pedaso kan tinapay.
Paggurot ka hin tulo ka pedaso (piraso) han tinapay.
(Make three slices of the bread.)

Hinadokan nya an daraga.
Hinarokan nya an daraga.
(Hinalikan nya ang dalaga.)

Maalsom ka!
Maaslom ka!
(May asim pa pala! :) )

May halas asin ayam sa sirong.
May halas ngan ayam ha sirong.
(There is a snake and dog under the house.)

Halaton mo ko sa kanto kan Skyscraper.
Hulaton mo ako ha kanto han skycraper.
(Wait for me at the corner of Skyscraper.)

Hinalat taka abot alas seis.
Hinulat ta ikaw abot alas sais.
Ginhulat ta ikaw kutob alas sais.
(Hinintay kita hanggang alas seis.)

Halawig an buhay kan mga uragon.
Halawig an kinabuhi han mga uragon.
(basta yun na yun.)

Hinapros hapros nya si Gloria sa naghalnas na parte.
Hinapros hapros nya hi Gloria ha mahanlas na parte.
(Hinaplos haplos nya si Gloria sa "slippery when wet" na part dahil nag-spa sya at may "nahaplas" na "lana" sa likod nya.)
*"mahanlas" is samarnon waray while "madalunot" in leytenhon waray.

Maggamit ka nin hararom na panharok ngani.
Maggamit ka hin halarom na panharop ngani.
(Gumamit ka ng nga malalim na pansalok.)

Naghihinolo an mga halas.
Naglolono an mga halas.
(When snakes molt)

Naghihingak syang biyo.
Naghihingak hiyan duro.
(He's breathing with great difficulty.)

Pag hubas, hababaw an tubig sa pangpang.
Pag hubas, hababaw an tubig ha pangpang.
(When it is ebb tide, the water is shallow at the seaside.)

Dai ka maghukas sa atubangan kan mga babae.
Di ka maghukas ha atubangan han mga babaye.
(Don't undress in front of women.)

Naghuraw na!
(The rain has stopped!)

Mag'ino-ino ka!
Maginao-inao ka!
(You ask around/inquire/observe)

Kinablit nya an gatilyo kan badil.
Kinablit nya an gatilyo han pusil.
(He pressed/pull the trigger of the gun.)

Karagkadag an itok kan trompo.
karagkarag an birik han trompo.
(The top is jerky when it spins.)

Nagkarangkang ang sanga.
(The branches are spread out.)

Kaskas magdalagan kan ayam.
Paspas magdalagan han ayam.
(The dog runs fast.)

An ayam nakirigkidig basta basa'-basa'.
An ayam nakirigkidig basta mahulos-hulos. (samar)
An ayam nakirigkirig basta mahulos-hulos. (tacloban)
(A dog shakes its body when wet.)

Komkom nya su mga bala kaya dai nahiling.
Komkom nya an mga bala amo waray nahiling.
Komkom nya an mga bala amo waray nakakita.
(He was carrying the bullets in his fist, that's why (nobody) saw them.)

Kinurumos nya su kwartang papel na tinao saiya.
Kinurumos nya an kwartang papel na hinatag ha iya.
(He crumpled the paper money that was given to him.)

La'bas na sira an masiram pritoson.
Lab'as na isda an marasa pritoson.
(Fish which is fresh is delicious.)

Labaw nin tulong metro an posteng ini sa harong mo.
Labaw hin tulo ka metro an ini nga poste ha balay mo.
(The post in your house is more than 3 meters?!?)

Ilabay-labay mo ngani malula' sya.
Ilabyoglabyog mo ngani malipong hiya.
(Swing him left and right so he gets dizzy.)

An ladawan mismo dai sinasamba.
An ladawan mismo di ginsisimba.
(ang larawan mismo di sinasamba.)

Nalamos an aki kan nahulog sa salog.
Nalumos an puya han nahulog ha salog o sapa. (eastern samar)
Nalumos an bata han nahulog ha sapa. (some part of waray region)
(The child drowned when he fell into a river.)

An liwoy kan omboy yaon nasa liog na nya.
An laway han puya ada na ha liog nya.
(The saliva of the baby is on his neck already.)

Mangurol na an saimong sungdan.
Mangarol na an imo sundang.
(your bolo is already "not sharp".)

Ano, mara na su binalad ko dyan?
Ano, mara na an binulad ko dida?
(Is it already dry (what I am drying)?)

Masakrot an saging.
Masaplot (masaplod) an saging.
(describes the taste of some unripe fruits such as bananas or chicos)

Masulong an kapote pag tig-uran.
Masurong an kapote pag ting-uran.
(Raincoats saleable during rainy season.)

Mauran ang pagkaaga.
Mauran hit pagkaaga.
(The morning will be rainy)

Namomoot ako saimo. Namomotan ta ka. (Both mean "I love you" in bicolano)
Namomoot ako ha imo. Namomootan ko ikaw. (Both means "i like you" in waray)

Iyo na ngani ini an sinasabi ko.
Amo na ngani ini an sinisiring ko.
(This is what I 'm really saying.)...

Inoogom lang nya an dulse pero dai man hinahamil.
Inoogom la nya an dulse pero di man tinutulon.
(He just keep the candy inside his mouth but don't swallow it.)

Magpandong ka nin dahontuba ngarig dai ka mainitan.
Pagpandong ka hinin dahontuba agud di ka masirakan.
(Use tuba leaf to protect you from the sun.)

Pinildit nya an pisngi ni Maria.
Pinidlit nya an nawong ni Maria.
(He squeezed the cheeks of Maria.)

An pukoy ni Juan na mayong kalatoy-latoy!
An pusoy (pikoy) ni Juan na waray upay! :)

Pigrabnot na bigla si saiyang kwintas kan paraagaw.
Ginrabnot la dayon an iya kwintas han kawatan.
(The snatcher suddenly snatched her necklace.)

Rinangka ni Rogelio si pintoan.
Rinangka ni Rogelio an purtahan.
(Rogelio destroyed the door.)

Romdom ko kan ako aki pa.
Nomdom ko han ako puya/bata pa.
(I remember when I was still a child)

Rinugba' an harong kan bagyo. Narompag.
Rinuba an balay han bagyo. Narompag.
(The house got destroyed by the typhoon. it collapsed.)

Nagrugmok idtong lumaon nang harong.
Narugmok adton karaan na nga balay.
(The very old house crumbled.)

Rinungkab kan paraha'bon idtong aparador.
Rinungkab han kawatan adton aparador.
(The thief forcibly pried open the cabinet.)

Sinanlag na mani an muya ko.
Sinanlag na mani an karuyag ko.
(i like roasted peanuts.)

Magsanlag ka kan tadang maluto.
Magsanlag ka han bahaw nga kan-on.
(Fry the left-over rice.)

Taklobi an kakanon ngani dai ikoson.
Taklobi an karan-on agud di pagharawon.
(Cover the food so the cats won't feed on it.)

Tinigbas sya kan lapong. Tigib an ginamit.
Tinigbas hiya han lorong. Tigib an ginamit.
(He was hacked by a crazyman.)

Tipiga na an tamong ta.
Tipiga na an taklap naton.
(Fold our blankets.)

Pigwirikan kan padi si omboy kan benditadong tubig.
Ginwirikan han padi an puya/bata han benditadong tubig.
(The priest sprinkled the baby with blessed water.)

Romdom
Nomdom - ex. nanomdom ako han ak kaagi. (i remember my past.)
(remember)

giromdoma
hinomdoma - hinomdoma kun diin mo ginbutang an susi.
(recall where you place your key.)
(recall)

paggiromdom
pahinomdom
(reminder)
 

· Fishful
Joined
·
6,965 Posts
^^ yeah, sometimes the difference is in the way they say it.

like "maalsom" and "maaslom"

or "masakrot" and "masaplot" or "masaplod"

or "nalamos" and "nalumos"

or "hapros" (bicolano and samarnon) and "haplos" (leytenhon and tagalog)

it sounds almost the same yet to the untrained ears it sounds so different.

may samarnon word nga pala na "kurahaw" na gaya rin sa bicolano ang pakahulugan.

pero sa ibang part ng waray region ginagamit naman ang word na "kurahab"

"kurahaw" and "kurahab"

"w" at "b" are the only difference but to the untrained ears it sounds so different like words with two different meaning.
 
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top