SkyscraperCity Forum banner

[Bielsko-Biala] Centrum Sfera 2

290077 Views 671 Replies 127 Participants Last post by  karawana
W Bielsku od kilku tyg. w samym centrum miasta sa wyburzane stare hale fabryczne. Na ich miejscu powstanie centrum handlowo - biznesowe. Nie ma niestety jeszcze wizualizacji nowego obiektu, za to centrum miasta w tym momencie przypomina krajobraz ksiezycowy :)

Dziś wiadomo, że na gruzach fabryki powstanie nowoczesne, wielopoziomowe centrum. Znajdą się w nim nie tylko sklepy, ale także sale konferencyjne, a nawet lokale mieszkalne oraz część hotelowa. W planach jest wielopoziomowy parking oraz wybudowanie szklanej przewiązki łączącej obie Sfery. Według nieoficjalnych informacji prace mają rozpocząć się jeszcze przed końcem roku i zakończyć za dwa lata.
1 - 1 of 672 Posts
W Bielsku od kilku tyg. w samym centrum miasta sa wyburzane stare hale fabryczne.
No to witamy w klubie! :D w Lublinie tak samo (choć niezupełnie w centrum...)
1 - 1 of 672 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top