SkyscraperCity Forum banner

:)

1 - 5 of 5 Posts
Szkoda, że przepalone. 9.
Nie zachwyciło mnie. Widziałem lepsze w tym temacie. Do tego przepalony róg 8
zupełnie mi się nie podoba w takim ujęciu, ani jakość ani kadr.. nie ocenię
+1 za temat
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top