SkyscraperCity Forum banner

.

Bloki

2522 Views 16 Replies 14 Participants Last post by  Pawelski


Witam :) Jest to moje pierwsze zdjęcia w konkursie UPC. Jestem zupełnym amatorem i chciałbym poznać wasze opinie na temat tego zdjęcia.
1 - 1 of 1 Posts
Gdyby nie chmury niczym by się nie wyróżniało od innych blokowiskowych ujęć 8/10
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top