SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
733 Posts
Jak dla mnie zdjęcie wygląda na dobrze wykonane. Ogólnie jakość - bloki, tło przednie, tylne ok. Niebo, światła i dobrze zaakcentowane drzewa z przodu dodają klimatu. Natomiast samo ujęcie jest raczej ordynarne, chociaż dobrze zaprezentowane. Tytuł ok. (8/10)
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top