SkyscraperCity Forum banner

.

Bloki

2508 Views 16 Replies 14 Participants Last post by  Pawelski


Witam :) Jest to moje pierwsze zdjęcia w konkursie UPC. Jestem zupełnym amatorem i chciałbym poznać wasze opinie na temat tego zdjęcia.
1 - 2 of 2 Posts
Jest to dokładnie osiedle zodiak, (przy Rusa). Zdjęcie zrobione jest rok temu, kiedy byłem jeszcze totalnym amatorem jeśli chodzi o zdjęcia, teraz wiem już coś więcej. Ale nigdy już mi tak nie wyszło niebo jak tu :)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top