SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
74,918 Posts
Dobrze wykonane - nocne ujęcie, sam kadr: współistnienie dwóch różnych "substancji mieszkaniowych" - u mnie wywołuje refleksję, jednak nie zachwyt... 7/10
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top