SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 38 Posts

·
Registered
Joined
·
133,520 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Богданци е град во јужниот дел на Република Македонија. Градот Богданци се наоѓа во источниот дел на Гевгелиско-валандовската котлина односно областа Бојмија, на патот помеѓу Гевгелија и Дојран, и е седиште на општината Богданци.

Според пописот од 2002 година, Богданци има вкупно 6011 жители.

 
1 - 20 of 38 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top