SkyscraperCity Forum banner

Bouwputtenfestival

1966 Views 4 Replies 4 Participants Last post by  sberk
Wie weet of er dit jaar een Bouwputtenfestival wordt gehouden in Rotterdam. Zo ja waar is de info te vinden?
1 - 5 of 5 Posts
Sinds de bedenker en organisator ervan is vertrokken uit Rotterdam is er geen heus bouwputtenfestival meer georganiseerd. Bouwputten kunnen af en toe nog wel bezocht worden onder de vlag van andere evenementen. Wellicht dat er hier nog wat aangeboden wordt.
En de dag van de architectuur (soms), de Dag van de Nieuwbouw, de Nieuwbouwdag (zijn echt twee verschillende dagen) of de Open Monumentendag (mits een monument in de bouw zit, met het postkantoor en stadskantoor heeft Rotterdam de komende jaren goede kandidaten hiervoor).
Bedankt voor de info. Heb zelf nog even gezocht en kwam nog wat tegen via onderstaande website.
http://www.rotterdamistop.nl/company_detail.asp?recent=10&company=503
Daar staat Bouwputtenfestival 2010, maar als je verder klikt dan kom je terecht bij het festival van 2008. Niet helemaal correct.
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top