SkyscraperCity Forum banner

BXL | ZUID / MIDI | Zuidertoren / Tour du Midi | 150m | 38fl | 1967 | 1996

1226 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  timmeister
Vandaag gelezen in de standaard: de zuidertoren is 50 jaar, en voor die gelegenheid organiseren ze rondleidingen, inschrijven kan op http://www.onprvp.fgov.be/NL/about/news/paginas/tower50.aspx
1 - 3 of 3 Posts
Spijtig van de nieuwe facade! met balken en bollen :s
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top