SkyscraperCity banner

Z czym się zgadzasz? [Ankieta wielokrotnego wyboru, zanim zaznaczysz, przeczytaj [URL="htt


  • Total voters
    29
  • Poll closed .
1001 - 1020 of 1020 Posts

·
Registered
Joined
·
8,992 Posts

Mobilizują się zwolennicy lokalizowania wysokiej/wysokościowej zabudowy w Centrum miasta. Zarzuca mi się zbytnie ograniczanie Inwestorów w swobodnych realizacjach tego co, gdzie i jak chcą budować. Jakie jest moje zdanie? Czy w Bydgoszczy powinniśmy dopuszczać realizację wysokiej i wysokościowej zabudowy? Tak, ale w miejscach starannie przemyślanych, nie przypadkowych. Miasto nie powinno w tej kwestii zdawać się na wolę Inwestorów, lecz samo powinno kreować rozwój wskazując optymalne dla takiej zabudowy obszary, mając na uwadze nie tylko walory krajobrazowe miasta, ale i szereg innych uwarunkowań.
Niewątpliwie najistotniejszym uwarunkowaniem, jest sposób wkomponowania nowej zabudowy w istniejącą tkankę i wzajemne z nią relacje. Szczególną ochroną powinny być objęte tereny Starego Miasta i Starego Fordonu (łącznie ze strefami ekspozycji). Również w Centrum Bydgoszczy, z zabytkowymi kamienicami o zbliżonych gabarytach, nie powinno się lokalizować wysokiej zabudowy na pojedynczych, przypadkowych działkach. Wyższą zabudowę można dopuścić jedynie w miejscach stanowiących większy obszar, gdzie poprzez stopniową gradację wysokości zabudowy, nowe inwestycje harmonijnie wpiszą się w otoczenie, uwzględniając przy tym obszary ekspozycji wartościowych założeń urbanistycznych, istotne panoramy, punkty widokowe, nie zakłócając harmonii istniejących pierzei ulic.
Jednak walory krajobrazowe, to tylko jedno z wielu uwarunkowań. Każda nowa realizacja musi być włączona do sieci uzbrojenia terenu. Zasilanie w wodę, energię elektryczną, cieplną, gaz, odprowadzenie ścieków, wszystko to wymaga zapewnienia odpowiednich przekrojów/mocy sieci zasilających/odprowadzających. Dopuszczenie w studium/planie miejscowym wysokiej zabudowy „wszędzie”, wymagałoby realizacji urządzeń i sieci uzbrojenia terenu o zawyżonych przekrojach, aby taką zabudowę do sieci przyłączyć. Z drugiej strony, nie uzasadnione jest „przewymiarowanie” sieci tylko po to, by w przyszłości umożliwić zabudowę, na którą nie ma ani zapotrzebowania, ani potencjalnego Inwestora (nie ma wielu chętnych do realizacji wysokościowców w Bydgoszczy). Patrząc na efekty komercyjne powstałej/rozpoczętej bydgoskiej wysokiej/wysokościowej zabudowy, mieszkania w tego typu inwestycjach, wśród nabywców nie cieszą się tak wielkim entuzjazmem i powodzeniem, jak wydaje się to fanom portalu „Skyscrapercity”.
Kolejnym uwarunkowaniem jest ilość potencjalnych użytkowników nowych realizacji, co ma przełożenie na ilość miejsc parkingowych i obciążenie układu transportowego. Przy istotnych różnicach ilości użytkowników poszczególnych obszarów, różne jest obciążenie obsługujących zabudowę ulic. Przy planowaniu układu drogowego, analizujemy przecież, dla jakiej ilości użytkowników jest on przewidywany, jakie są prognozowane potoki ruchu. Od tego zależą konkretne rozwiązania. Potencjalna obsługa komunikacyjna jest zatem brana pod uwagę przy analizie lokalizacji wysokiej/wysokościowej zabudowy. Istotnym czynnikiem jest np. położenie terenu w sąsiedztwie ruchliwych węzłów transportowych (np. brak możliwości realizacji zjazdu zbyt blisko węzła), lub w obszarach na których ruch kołowy chcemy ograniczać (Stare Miasto, Stary Fordon, Centrum). To również należy analizować.
Dla powodzenia inwestycji mieszkaniowych, znaczenie mają też inne uwarunkowania: warunki gruntowe, dostęp do terenów rekreacji i wypoczynku, położenie inwestycji poza strefą zagrożoną powodzią czy osuwaniem mas ziemnych, z dala od zakładów znacząco oddziałujących na środowisko itd.
Już we wcześniejszych analizach wykazaliśmy, iż optymalnym terenem na którym wysoka i wysokościowa zabudowa mogłaby się pojawić, jest obszar zawarty pomiędzy ulicami Łęczycką, Kamienną i Fordońską. Wymaga to zmiany „Studium…” i obowiązujących tu planów miejscowych. Taką rekomendację zawarliśmy w opracowaniu z 2015 roku pt. „Kształtowanie krajobrazu miasta”. Pomimo upływu czasu podtrzymuję tę rekomendację. Teren ten cechuje: CENTRALNE położenie, dobra ekspozycja z głównych dróg wlotowych do Centrum, dobra obsługa transportem publicznym (Węzeł Wschodni), dobra obsługa transportem indywidualnym (dwupasmowe Kamienna i Fordońska), brak ograniczeń związanych z zakłócaniem panoram widokowych czy kolizji z historyczną zabudową, brak ograniczeń związanych z płaszczyzną nalotów na lotnisko, co w sumie daje możliwość wykształcenia kompleksu nowoczesnej, spójnej zabudowy o MIESZANYCH (MIESZKALNO-USŁUGOWYCH) funkcjach. Podtrzymuję opinię, że jeśli któryś z Inwestorów chciałby realizować wysokie lub wysokościowe budynki w Bydgoszczy, to nie powinno się takich budynków rozpraszać na terenie miasta, lecz należałoby lokalizować takie inwestycje w jednym obszarze, właśnie na terenach położonych na wschód od Bartodziejów (Bydgoszcz-Wschód).
 

·
Registered
Joined
·
516 Posts
Lubię takie granie na emocjach. MY (MPU), chcemy dbać o krajobraz, przeciwdziałamy dzikiej zabudowie, chcemy ładnych nabrzeży. ONI (deweloperzy, wyznawcy szatana z Skyscrapercity) chcą budować gdzie popadnie po 200 metrów, zapewne zasłonić farę wieżowcami, zniszczyć zieleń nad Brdą, przegonić biedne kaczki z miejsc lęgowych..., a nie wgłębiająca się w problematykę 95 procentowa część Bydgoszczan oczywiście wyśle Pani Annie słowa poparcia i otuchy.
Natomiast rzeczowa dyskusja nie ma się opierać na zabudowaniu wysokimi budynkami Starówki, ale tych części obrzeży Śródmieścia, które się do tego nadają. Baa ma dotyczyć wprowadzenia możliwości zabudowy mieszkaniowej po na przykład 6 kondygnacji, a nie garaż plus nadbudówka.
Dla sprawiedliwości (zakładam że ktoś z MPU może czytać) mają wiele ciekawych i dobrych planów , jak choćby ten dla obrębu Chodkiewicza - Bocianowo (w miejscu planowanej AMuz).
 

·
Registered
Joined
·
9,601 Posts
JA SIĘ ZGODZĘ Z WIELOMA SŁOWAMI, TYLKO NIE W TAKIEJ KOLEJNOŚCI.

"Jakie jest moje zdanie? Czy w Bydgoszczy powinniśmy dopuszczać realizację wysokiej i wysokościowej zabudowy? Tak, ale w miejscach starannie przemyślanych, nie przypadkowych. Miasto nie powinno w tej kwestii zdawać się na wolę Inwestorów, lecz samo powinno kreować rozwój wskazując optymalne dla takiej zabudowy obszary, mając na uwadze nie tylko walory krajobrazowe miasta, ale i szereg innych uwarunkowań.
Niewątpliwie najistotniejszym uwarunkowaniem, jest sposób wkomponowania nowej zabudowy w istniejącą tkankę i wzajemne z nią relacje. Szczególną ochroną powinny być objęte tereny Starego Miasta i Starego Fordonu (łącznie ze strefami ekspozycji)". - DORZUCIŁBYM JESZCZE WYSZOGRÓD I JEGO EKSPOZYCJĘ

"nie powinno się lokalizować wysokiej zabudowy na pojedynczych, przypadkowych działkach". - NAWET JEŚLI NIE BYŁ TO ZAMIERZONY TO "CZYNY NIE SŁOWA". PRZY OBECNEJ FILOZOFII POWSTAŁY ATOS, NORDIC I RIVER, A WIZYTÓWKAMI WYŻSZEJ ZABUDOWY SĄ BANK POCZTOWY I BIPROKABEL.


Wyższą zabudowę można dopuścić jedynie w miejscach stanowiących większy obszar, gdzie poprzez stopniową gradację wysokości zabudowy, nowe inwestycje harmonijnie wpiszą się w otoczenie, uwzględniając przy tym obszary ekspozycji wartościowych założeń urbanistycznych, istotne panoramy, punkty widokowe, nie zakłócając harmonii istniejących pierzei ulic.
Jednak walory krajobrazowe, to tylko jedno z wielu uwarunkowań. Każda nowa realizacja musi być włączona do sieci uzbrojenia terenu. Zasilanie w wodę, energię elektryczną, cieplną, gaz, odprowadzenie ścieków, wszystko to wymaga zapewnienia odpowiednich przekrojów/mocy sieci zasilających/odprowadzających. Dopuszczenie w studium/planie miejscowym wysokiej zabudowy „wszędzie”, wymagałoby realizacji urządzeń i sieci uzbrojenia terenu o zawyżonych przekrojach, aby taką zabudowę do sieci przyłączyć. Z drugiej strony, nie uzasadnione jest „przewymiarowanie” sieci tylko po to, by w przyszłości umożliwić zabudowę, na którą nie ma ani zapotrzebowania, ani potencjalnego Inwestora (nie ma wielu chętnych do realizacji wysokościowców w Bydgoszczy). Patrząc na efekty komercyjne powstałej/rozpoczętej bydgoskiej wysokiej/wysokościowej zabudowy, mieszkania w tego typu inwestycjach, wśród nabywców nie cieszą się tak wielkim entuzjazmem i powodzeniem, jak wydaje się to fanom portalu „Skyscrapercity”.
Kolejnym uwarunkowaniem jest ilość potencjalnych użytkowników nowych realizacji, co ma przełożenie na ilość miejsc parkingowych i obciążenie układu transportowego. Przy istotnych różnicach ilości użytkowników poszczególnych obszarów, różne jest obciążenie obsługujących zabudowę ulic. Przy planowaniu układu drogowego, analizujemy przecież, dla jakiej ilości użytkowników jest on przewidywany, jakie są prognozowane potoki ruchu. Od tego zależą konkretne rozwiązania. Potencjalna obsługa komunikacyjna jest zatem brana pod uwagę przy analizie lokalizacji wysokiej/wysokościowej zabudowy. Istotnym czynnikiem jest np. położenie terenu w sąsiedztwie ruchliwych węzłów transportowych (np. brak możliwości realizacji zjazdu zbyt blisko węzła), lub w obszarach na których ruch kołowy chcemy ograniczać (Stare Miasto, Stary Fordon, Centrum).

W PLANOWANIU TRZEBA MYŚLEĆ PRZYSZŁOŚCIOWO, WIĘC DORZUCIŁBYM, ŻE CORAZ MNIEJSZA CZĘŚĆ DOJAZDÓW TO BĘDĄ SAMOCHODY.

To również należy analizować.
Dla powodzenia inwestycji mieszkaniowych, znaczenie mają też inne uwarunkowania: warunki gruntowe, dostęp do terenów rekreacji i wypoczynku, położenie inwestycji poza strefą zagrożoną powodzią czy osuwaniem mas ziemnych, z dala od zakładów znacząco oddziałujących na środowisko itd.
Już we wcześniejszych analizach wykazaliśmy, iż optymalnym terenem na którym wysoka i wysokościowa zabudowa mogłaby się pojawić, .....

TUTAJ WIDZIAŁBYM WCZEŚNIEJSZY FRAGMENT .....w miejscach stanowiących większy obszar, gdzie poprzez stopniową gradację wysokości zabudowy, nowe inwestycje harmonijnie wpiszą się w otoczenie, uwzględniając przy tym obszary ekspozycji wartościowych założeń urbanistycznych, istotne panoramy, punkty widokowe, nie zakłócając harmonii istniejących pierzei ulic.

CO DO BYDGOSZCZ WSCHÓD

obszar zawarty pomiędzy ulicami Łęczycką, Kamienną i Fordońską. Wymaga to zmiany „Studium…” i obowiązujących tu planów miejscowych. Taką rekomendację zawarliśmy w opracowaniu z 2015 roku pt. „Kształtowanie krajobrazu miasta”. Pomimo upływu czasu podtrzymuję tę rekomendację. Teren ten cechuje: CENTRALNE położenie, dobra ekspozycja z głównych dróg wlotowych do Centrum, dobra obsługa transportem publicznym (Węzeł Wschodni), dobra obsługa transportem indywidualnym (dwupasmowe Kamienna i Fordońska), brak ograniczeń związanych z zakłócaniem panoram widokowych czy kolizji z historyczną zabudową, brak ograniczeń związanych z płaszczyzną nalotów na lotnisko, co w sumie daje możliwość wykształcenia kompleksu nowoczesnej, spójnej zabudowy o MIESZANYCH (MIESZKALNO-USŁUGOWYCH) funkcjach.

TAM JĘST WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY I NIC WIĘCEJ DLATEGO TUTAJ BARDZIEJ PASUJE MI TO
Patrząc na efekty komercyjne powstałej/rozpoczętej bydgoskiej wysokiej/wysokościowej zabudowy, mieszkania w tego typu inwestycjach, wśród nabywców nie cieszą się tak wielkim entuzjazmem i powodzeniem, jak wydaje się to fanom
 

·
Registered
Joined
·
8,992 Posts
364036Projekt MPZP dla obszaru Artyleryjska-Gdańska-Chocimska-Pomorska-Bocianowo-Rycerska. Na terenie BociaNowego zabudowa do 25 metrów, 35 metrów dozwolone jedynie mniej więcej TUTAJ
 

·
Registered
Joined
·
8,992 Posts
Opis (Nowo)Chocimskiej
Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 21.KDL, 22.KDL, 23.KDL, 24.KDL, 25.KDL - tereny dróg publicznych, ulice klasy lokalnej. 2. Ustala się parametry i zasady zagospodarowania terenu: 1) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, miejscami do parkowania, infrastrukturą dla ruchu rowerowego i publicznego transportu zbiorowego; 2) szerokość w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem: 21.KDL od 11m do 19m; 3) szerokość w liniach rozgraniczających terenów oznaczonych symbolami: 22.KDL, 23.KDL od 17m do 18m, 4) szerokość w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 24.KDL od 13m do 16m; 5) szerokość w liniach rozgraniczających terenu oznaczonego symbolem 25.KDL od 14m do 15m.
 

·
Registered
Joined
·
1,419 Posts
Rezerwa jest pod wyburzeniem Pomorskiej 88F: "infrastruktura dla (…) publicznego transportu zbiorowego"
Przecież nie po to Moderator ma byłego wiceprezydenta, żeby mu urzędnicy podskakiwali i nie będzie wywalał kasy na odtwarzanie, tfu, zabytków.
Most Pilchowicki wersja bydgoska.
 

·
Registered
Joined
·
613 Posts
Na Londynku w ogóle strasznie zabudowa pokoszarowa jest pokancerowana (przebudowy, wyburzenia). Szkoda ją jeszcze bardziej dziurawić...
 

·
Registered
Joined
·
3,142 Posts
Discussion Starter #1,017
bydgoszcz.pl

Część Fordonu z nowym planem
Do 25 września można zapoznać się z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Fordonu znajdującej się pomiędzy ulicami Wyzwolenia, Swobodną, Cechową i Jana Styki.

Plan zakłada między innymi możliwość wprowadzenia nowej zabudowy.
W południowej części obszaru oraz od strony ul. Wyzwolenia dominować ma zabudowa jednorodzinna. Bliżej ul. Swobodnej i północnej części ul. Ryńskiego nowy plan pozwoli również na harmonijną zabudowę wielorodzinną o zróżnicowanej wysokości. Wytyczone zostaną też nowe ulice zapewniające dojazd do poszczególnych nieruchomości. Zarezerwowany zostanie także teren m.in. pod ciąg pieszy łączący ul. Ryńskiego z obiektami handlowymi przy ul. Wyzwolenia.
 

·
Registered
Joined
·
1,419 Posts
Węszę spiseq ;) Po coś się nagle robi takie ładne kolorowe wizualizacje... Czyżby chodziło o przekonywanie do jak najkorzystniejszego sprzedania działki pod nowe bloki, dotychczas zaplanowanej pod szkołę? (i przeniesienie szkoły kilkukrotnie mniejszy placyk przy łączce)
 

·
Registered
Underground out of Voland.
Joined
·
7,742 Posts
Kształty tych bloczków przy Swobodnej mnie niepokoją. Kojarzą mi się z tandetą lat 1990-2006. Za to wysokość ok, raczej nie spodziewałbym się w tej okolicy czegoś wyższego.
 

·
Registered
Joined
·
8,992 Posts
Tam mają być usługi oświatowe (czyli np. żłobek, nie wiem czemu akurat tam), budowa szkoły w tym miejscu po oddaniu pobliskiej nowej SP 9 i bliskości SP 4 i tak nie miała racji bytu, ale szkoda, że miasto zamiast walczyć o nieruchomość z boiskiem zgodziło się na jej oddanie. Oby była szansa na stworzenie ciągu od Swobodnej do Ryńskiego - Wojciechowskiego, bo przedept jest. Ale warto pochwalić MPU za zaplanowanie ciągu od Wyzwolenia do Szydzika, tylko trzeba teraz wykupić grunt i go wybudować.
 
1001 - 1020 of 1020 Posts
Top