SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
PIT
Joined
·
495 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Jednym z atutów transportowych województwa kujawsko-pomorskiego jest przebieg na jego terenie międzynarodowej linii kolejowej wg Umowy Europejskiej o Transporcie Towarowym Kombinowanym (AGTC), włączonej do Transeuropejskiej Sieci Towarowego Transportu Kolejowego (TERNF)
CE65 Chorzów-Bydgoszcz-Tczew

Poniżej mapa transeuropejskich linii kolejowych TEN, jako załącznik do umowy akcesyjnej Polski z Unią Europejską.
Modernizacja tych linii jest wymagana przez UE w ramach polityki spójności.


Przez Polskę przechodzą linie mające znaczenie dla międzynarodowych tranzytów kolejowych. Linie te objęte są umowami międzynarodowymi o liniach AGC i AGTC.

AGC - Umowa o głównych międzynarodowych liniach kolejowych.

AGTC - Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących.

Poniżej mapa linii kolejowych w Polsce z oznaczeniem linii AGC i AGTC


i zbliżenie na region kujawsko-pomorski


Położenie linii CE65 powinno predystynować Bydgoszcz do odgrywania roli w obsłudze transportu intermodalnego (kolej-droga, kolej-droga-woda). Do rozwijania tej formy ekologicznie przyjaznego transportu obliguje Polskę członkostwo w UE oraz przykład krajów Europy Zachodniej.
Ten typ przewozów jest preferowany przez Unię Europejską i za 10-15 lat ma stanowić w Polsce ok. 10% przewozów kolejowych (obecny poziom Europy Zachodniej).
W Strategii regionalnej planuje się powołanie Wojewódzkiej Rady ds. Transportu Kombinowanego oraz utworzenie regionalnego operatora dot. tego transportu.

W Bydgoszczy znajdują się jednostki organizacyjne PKP Cargo, obejmujące terytorialne całe województwo kujawsko-pomorskie:

-Regionalny Zakład Taboru PKP Cargo S.A.
(ul. Inwalidów 1)

-Zakład Przewozów Towarowych PKP Cargo S.A.
(ul. Dworcowa 63)
 

·
PIT
Joined
·
495 Posts
Discussion Starter · #2 ·
Tymczasem Bydgoszczy, ani żadnej miejscowości w województwie kujawsko-pomorskim nie ujęto w sieci planowanych terminali, ani centrów logistycznych.

Idea centrów logistycznych rozwijana jest w Europie Zachodniej już od dawna. Polska chcąc być atrakcyjnym i równorzędnym partnerem handlowym dla krajów wysoko rozwiniętych powoli dostosowuje swoje struktury do standardów europejskich.
W tym celu dokonano wstępnego typowania potencjalnych miejsc lokalizacji centrów logistycznych. Są to:·
-Gliwice
-Warszawa
-Wrocław
-Poznań
-Małaszewicze
-Sławków Południowy
-Szczecin
-Trójmiasto

W dokumentach rządowych przewiduje się konieczność utworzenia ok. 30 terminali oraz 6-8 centrów logistycznych na terenie kraju aby objąć transportem intermodalnym całe terytorium Polski.

Uważam, że w Bydgoszczy jest miejsce dla terminala prywatnego lub regionalnego, który zwiększyłby możliwości gospodarcze miasta i 2-milionowego regionu.
W Bydgoszczy krzyżują się dwie tranzytowe trasy ekspresowe, jest tutaj międzynarodowy port lotniczy, port rzeczny oraz skrzyżowanie dwóch międznarodowych dróg wodnych (E-40 dolna Wisła i E-70 Wisła-Odra).

Modernizacja śródlądowych dróg wodnych na podstawie porozumienia AGN Polski z Unią Europejską otworzy w przyszłości możliwości zwiększenia transportu towarowego drogami wodnymi. Kraje Benelusu, Niemcy i Francja posiadają udział transportu śródlądowego 10-50% w ładunkach masowych.
Bydgoszcz, która szczyci sie najstarszym kanałem w Polsce (1774) łączącym dorzecze Wisły z Europą Zachodnią oraz przebiegiem linii AGTC ma argumenty dla rozwoju tej formy transportu.
 

·
PIT
Joined
·
495 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Jeszcze co nieco o perspektywach modernizacji regionalnych linii kolejowych.

W Strategi Rozwoju Transportu do 2015 r. województwa kujawsko-pomorskiego podano następujące przedsięwzięcia:

-modernizacja magistrali węglowej CE65 Chorzów-Bydgoszcz-Tczew, która stanowi linię towarową dla VI Europejskiego Korytarza Transportowego
Niestety linię tego samego korytarza dla przewozów pasażerskich poprowadzono przez Warszawę, chociaz najkrótsza droga z Gdańska na Śląsk prowadzi przez Bydgoszcz

-modernizacja linii nr 18 (Kutno-Piła) od gr. województwa do Bydgoszczy

-modernizacja linii nr 353 (Poznań-Skandawa) od gr. województwa do Torunia Wschodniego

-stworzenie połączeń pasażerskich ekspresowych, Gdańsk-Bydgoszcz-Katowice (magistralą węglową), Toruń-Bydgoszcz-Szczecin, Toruń-Olsztyn, Bydgoszcz-Toruń-Warszawa

-stworzenie kolei Bit-City

-rewitalizacja linii nr 209 Brodnica-Bydgoszcz

Mapka planowanych modernizacji 2004-2006


Mapka planowanych modernizacji 2007-2013W odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na zapytanie ze strony Inowrocławia o planowane inwestycje kolejowe i drogowe na trasach przebiegających przez to miasto, można dowiedzieć się o planowanej modernizacji linii CE65.

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – zarządca infrastruktury kolejowej podjął również starania o pozyskanie środków na opracowanie studium wykonalności linii kolejowej CE 65 (Gdynia) - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska Wola Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna należącej do VI korytarza transportowego. W roku 2005 opracowany został wniosek o dofinansowanie przygotowania dokumentacji przedprojektowej z funduszu TEN-T. Decyzja finansowa Komisji Wspólnot Europejskich na opracowanie studium wykonalności wydana została 26 grudnia 2005 r. Projekt zrealizowany będzie w terminie do końca 2007
roku. Studium umożliwi przygotowanie modernizacji obejmującej dostosowanie ww. odcinka linii kolejowej do standardów umowy międzynarodowej AGTC oraz do
wymogów interoperacyjności. W najbliższym czasie planowane jest również do wykonania studium dla linii Poznań - Gniezno - Inowrocław należącej do sieci
TEN-T - część tej linii to linia kolejowa nr 353."

http://www.pis.org.pl/article.php?id=3862
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top