SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Registered
Joined
·
8,142 Posts
Odlične su vam slike Miloše & Filipe, hvala za thread.

Svaki put kad vidim slike iz Amerike, shvatim koliko je zapravo Evropa lepa i skladna. Pa čak i ovaj deo koji podseća na Evropu, vidi se da je Amerika. Još kad pomislim da sam jedno vreme imao nameru da emigriram u Kanadu. :nuts:
Hvala Bogu pa nisam. :banana:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top