SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 3569 Posts

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #1 ·
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมืองชัยภูมิ ปรากฏในทำเนียบแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ว่าเป็นเมืองขึ้นกับเมืองนครราชสีมา แต่ต่อมาผู้คนได้อพยพ
ออกไปตั้งหลักแหล่งทำมาหากินที่อื่น และ พ.ศ.2360 "นายแล" ข้าราชการสำนักเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์
ได้อพยพครอบครัวและบริวารเดินทางข้ามลำน้ำโขงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านหนองน้ำขุ่น (หนองอีจาน) ซึ่งอยู่ในบริเวณท้องที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2362 เมื่อมีคนอพยพเข้ามาอยู่มาก นายแลก็ได้ย้ายชุมชนมาตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง ห่างจากตัวเมืองชัยภูมิ 6 กิโลเมตร
นายแลได้เก็บส่วยผ้าขาวส่งไปบรรณาการเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ จนได้รับบำเหน็จความชอบแต่งตั้งเป็น "ขุนภักดีชุมพล"
ในปี พ.ศ. 2365 นายแลได้ย้ายชุมชนอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากที่เดิมกันดารน้ำ
มาตั้งใหม่ที่บริเวณบ้านหลวง
ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหนองปลาเฒ่ากันหนองหลอด เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ
ปัจจุบัน และได้หันมาขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมา และส่งส่วยทองคำถวายแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ไม่ยอมขึ้นต่อเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์อีกต่อไป
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกบ้านหลวงเป็นเมืองชัยภูมิ และแต่งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล)
เป็น "พระยาภักดีชุมพล" เจ้าเมืองคนแรก
ต่อมาเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้ก่อการกบฏ ยกทัพเข้ามาหมายจะตีกรุงเทพฯ โดยหลอกหัวเมืองต่าง ๆ
ที่เดินทัพมาว่าจะมาช่วยกรุงเทพฯ รบกับอังกฤษ จนกระทั่งเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดเมืองนครราชสีมาได้เมื่อปี พ.ศ. 2369
ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งต่อมา เมื่อความแตก
เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ได้กวาดต้อนชาวเมืองนครราชสีมา
เพื่อนำไปยังเมืองเวียงจันทร์ เมื่อไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์ หญิงชายชาวเมืองที่ถูกจับโดยการนำของคุณหญิงโม ภรรยาเจ้าเมืองนครราชสีมา
ได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ พระยาภักดีชุมพลเจ้าเมืองชัยภูมิพร้อมด้วยเจ้าเมืองใกล้เคียงได้ยกทัพออกไปสมทบกับคุณหญิงโม
ตีกระหนาบทัพเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์จนแตกพ่ายไป
ฝ่ายกองทัพลาวส่วนหนึ่งล่าถอยจากเมืองนครราชสีมาเข้ายึดเมืองชัยภูมิไว้
และเกลี้ยกล่อมให้พระยาภักดีชุมพล (แล)
เข้าร่วมเป็นกบฏด้วย แต่พระยาภักดีชุมพลไม่ยอมเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์เกิดความแค้น
จึงจับตัวพระยาภักดีชุมพลมาประหารชีวิตที่บริเวณใต้ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเฒ่า
ซึ่งต่อมาชาวชัยภูมิได้ระลึกถึงคุณความดีที่ท่านมีความซื่อสัตย์และเสียสละต่อแผ่นดิน
จึงได้พร้อมใจกันสร้างศาลขึ้น ณ บริเวณนั้น ปัจจุบันทางราชการได้สร้างศาลขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยชื่อว่า "ศาลาพระยาภักดีชุมพล (แล)"
มีรูปหล่อของท่านอยู่ภายใน เป็นที่เคารพกราบไว้และถือเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของจังหวัด
ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยภูมิประมาณ 3 กิโลเมตร​
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #2 ·
ที่ตั้งเเละขนาด

จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณใจกลางของประเทศ เส้นรุ้งที่ 15 องศาเหนือ เส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเล 631 ฟุต ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ 332 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 12,778.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,986,429 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของภาค และร้อยละ 2.5 ของพื้นที่ทั้งประเทศ มีเนื้อที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของภาค และใหญ่เป็นอันดับ 7 ของประเทศ

 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #3 ·
ลักษณภูมิประเทศ​ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วยป่าไม้และภูเขาร้อยละ 50 ของพื้นที่จังหวัด นอกนั้นเป็นที่ราบสูง บริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพื้นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้และเทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาสำคัญได้แก่ ภูอีเฒ่า ภูแลนคา และภูพังเหย รายละเอียดมีดังนี้

1. ภูเขาและป่าไม้ มีจำนวนพื้นที่ 4,026,616 ไร่ ร้อยละ 50.42
2. ที่ราบลุ่ม มีจำนวนพื้นที่ 3,603,994 ไร่ ร้อยละ 45.13
3. ที่ราบสูงนอกเขตป่าไม้ มีจำนวนพื้นที่ 252,413 ไร่ ร้อยละ 3.16
4. พื้นน้ำ มีจำนวนพื้นที่ 63,431 ไร่ ร้อยละ 0.79
5. เนื้อที่ดินดาน ดินเลนใช้ประโยชน์ไม่ได้ มีจำนวนพื้นที่ 39,975 ไร่ ร้อยละ 0.50

จังหวัดชัยภูมิ สามารถแบ่งภูมิประเทศของจังหวัดชัยภูมิ ออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ
1. พื้นที่ราบในฝั่งแม่น้ำ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 0 - 200 เมตร ได้แก่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำชีในอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอจัตุรัส อำเภอคอนสวรรค์ บริเวณนี้จะเป็นที่ราบน้ำท่วมถึง
2. พื้นที่ลูกคลื่นลอนต่ำ อยู่ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด เป็นแนวยางตามทิศเหนือ-ใต้ ตามแนวเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงประมาณ 200 - 300 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอคอนสวรรค์
3.พื้นที่สูงและภูเขา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลอนลึกและภูเขา ในเขตเทือกเขาดงพญาเย็น มีความสูงตั้งแต่ 500 - มากกว่า 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ได้แก่ พื้นที่บางส่วนของอำเภอหนองบัวระเหว อำเภอคอนสาร อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอภูเขียว อำเภอแก้งคร้อ และพื้นที่ทางตอนเหนือของอำเภอเมือง


เพิ่มเติมที่
เว็ปไซต์จังหวัดชัยภูมิ http://www.chaiyaphum.go.th/
 

· FoRce BlaDeR Returns
Joined
·
1,351 Posts
Wow

ฉลองเปิดกระทู้น้องใหม่ด้วยคนครับ ดีเหมือนกันครับจะได้ทำความรู้จักกับเมืองที่อยู่กึ่งกลางประเทศไทย

ว่าแต่ว่าจะมีเจ้าถิ่นตัวจริงมาเข้าร่วมในกระทู้นี้หรือเปล่า

:cheers::cheers::banana::banana:
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #5 ·
จังหวัดชัยภูมิเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงามเบ่งบานเต็มท้องทุ่ง มิ.ย.- ส.ค.นี้​

จังหวัดชัยภูมิ จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดแถลงข่าว พร้อมรับนักท่องเที่ยว หลักแสน ที่จะหลั่งไหลมาเที่ยวชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียว ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และอุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ ในช่วงฤดูฝน เริ่มมิถุนายนนี้


วันนี้(2 มิถุนายน 52) เวลา 10.00 น.ที่บริเวณจุดชมวิวสุดแผ่นดินอีสาน ในอุทยานแห่ชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในนามจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนายจริยาทร สูหู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน.ททท.โคราช เปิดแถลงข่าว พร้อมรับนักท่องเที่ยว ทั่วสารทิศ ที่จะเดินทางมาชมความมหัศจรรย์ธรรมชาติ ที่จังหวัดชัยภูมิ ในช่วง 3 เดือนฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคมนี้ ในเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวงาม โดยเฉพาะความสวยสดงดงาม แห่งเดียวในโลก ของทุ่งดอกกระเจียวสีชมพูอมม่วง และสีขาว บนเทือกเขาพังเหย ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อ.เทพสถิต และอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ

นายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า ชัยภูมิ เป็นดินแดนที่มีสิ่งมหัศจรรย์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอีกมากมาย หลายรูปแบบ เป็นต้นว่าจุดชมวิวสุดแผ่นดินอีสาน สวนหินล้านปี ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์เป็นรูปร่างแปลกตา รวมถึงต้นกะบากพันปี นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่มีอยู่อีกมากมายในจังหวัดชัยภูมิ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้มา ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิได้หลายวัน เช่นน้ำตก เทพนา น้ำตกตาดโตน มมหัศจรรย์มอหินขาว สัก การะจ้าพ่อพญาแล นมัสการขอพรพระเจ้าองค์ตื้อ ที่วัดภูพระ เขื่อนจุฬาภรณ์ เข้าไปศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เป็นต้น เป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่า จังหวัดชัยภูมิมีของดีอีกมากมาย สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คาดว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 6 แสนคน ด้านความพร้อมขณะนี้พร้อมเต็มร้อย ทั้งด้านการจัดระบบให้บริการในอุทยานฯ การจัดระเบียบที่พัก ร้านอาหาร การรักษาความปลอดภัย การจราจร ส่วนเปอร์เซ็นต์การเจริญเติบโต ของดอกกระเจียวนั้น ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ออกดอกแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง ออกดอกแล้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงวันหยุดนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากแล้ว ขณะที่ชมรมบ้านพักทุ่งดอกกระเจียว ได้ลดราคาที่พัก เฉพาะวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเทียว เดินทางมาเที่ยวในวันธรรมดามากขึ้น

สุระพงค์ สวัสดิ์ผล / ข่าว

 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #6 ·
ฉลองเปิดกระทู้น้องใหม่ด้วยคนครับ ดีเหมือนกันครับจะได้ทำความรู้จักกับเมืองที่อยู่กึ่งกลางประเทศไทย

ว่าแต่ว่าจะมีเจ้าถิ่นตัวจริงมาเข้าร่วมในกระทู้นี้หรือเปล่า

:cheers::cheers::banana::banana:
ผมเกิดชัยที่ภูมิ
เเต่โตที่นครราชสีมา
ผมก็คนนึงละที่เป็นคนชัยภูมิคือกัน:lol:

ปล.มีข่าวสารอะไรดีๆก็เข้ามาโพสกันนะครับ
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #7 · (Edited)
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
ทุ่งดอกกระเจียว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 

· Banned
Joined
·
435 Posts
ศาลากลางชัยภูมิใหญ่มาก พื้นที่รอบๆดูกว้างขวางเลยทีเดียว !!!!
ผมเคยไปพักที่สยามริเวอร์รีสอร์ท หลัง รพ ชัยภูมิ คับ เป็นรีสอร์ทที่ดูดีมากมาย
 

· MallMan
Joined
·
749 Posts
ศาลากลางชัยภูมิใหญ่มาก พื้นที่รอบๆดูกว้างขวางเลยทีเดียว !!!!
ผมเคยไปพักที่สยามริเวอร์รีสอร์ท หลัง รพ ชัยภูมิ คับ เป็นรีสอร์ทที่ดูดีมากมาย
โอ้ว ไม่คิดว่าจะเจอคนไปเคยพักโรงแรมโปรดของผม ซึ่งผมว่าน่าจะเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด
ตัวเมืองเลยก็ว่าได้ ห้องกว้างได้ใจ สภาพแวดล้อม รมรื่น มีของขาย แต่ของกินเนี่ยสิ
ไม่ค่อยปลื้ม ต้องไปซื้อกินเพิ่มอีก จำไม่ได้ว่า โรงแรมนี้มีอาหารเช้าไหมครับ

ปล ผมมีบ้าน อยู่ที่ชัยภูมิ เป็นบ้านยาย อยู่ตรงข้าม เทสโก้ โลตัสเลย เอิ้กๆ

ส่วนตัวมองว่าเป็นจังหวัดที่ตัวเมืองเล็กมากๆ และเงียบสงบสุดๆ รถก็น้อยมาก
ปั่นจักรยานได้อย่างสบายๆเลยทีเดียว
 

· GEAR DINDANG #47
Joined
·
1,742 Posts
ผมเคยไปครั้งนึงครับ

เป็นเมืองที่สวยมากเลย

ระหว่างทางจากชุมแพไปชัยภูมิ วิวดีมากเลย เทือกเขาใหญ่ ขนานข้างทาง

ชอบมากเลยครับ
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #13 ·
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #14 ·
SIAM RIVER RESORT - CHAIYAPHUM 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #15 ·
ผมเคยไปครั้งนึงครับ

เป็นเมืองที่สวยมากเลย

ระหว่างทางจากชุมแพไปชัยภูมิ วิวดีมากเลย เทือกเขาใหญ่ ขนานข้างทาง

ชอบมากเลยครับ
ถ้างั้นก็ผ่านบ้่านยายผมสิครับ
ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ :lol:
เเถวนั้นสวยจริงๆครับ ผับผ่า
แต่กลางคืน ขนลุกครับ:runaway:
 

· Who can see me...
Joined
·
5,638 Posts
Discussion Starter · #17 ·

· Liberty, Equality, Frate
Joined
·
124,923 Posts
CHAIYAPHUM has a good city planning. I went to here 6 years ago.
 

· WE F*** YOU
Joined
·
1,567 Posts
ไปนอนทุ่งกระมังบ๊อยบ่อย
ตอนกลางคืนมื๊ดมืด
ตอนเช้าๆซ๊วยยสวย
มีกวางเดินไปเดินมา
เจอช้างด้วย
 
1 - 20 of 3569 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top