SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 33 Posts

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #4 ·
ครม.อนุมัติโครงการอุทยานดาราศาสตร์และอุทยานวิทยาศาสตร์

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2012 เวลา 15:11 น.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการอุทยานดาราศาสตร์(Astro Park) กรอบวงเงินงบประมาณ 406 ล้านบาทเศษ ที่อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1(พ.ศ.2556-2558) วงเงินงบประมาณ 203 ล้านบาทเศษ และ ระยะที่ 2(พ.ศ. 2558-2559) วงเงินงบประมาณ 202 ล้านบาท

อุทยานดาราศาสตร์(Astro Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในโรดแมพของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงการทำงานของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือทางดาราศาสตร์ในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ อาคารพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ไทย และส่วนนิทรรศการ อาคารฉายดาว อาคารหอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 เมตร ตัวอาคารครอบด้วยโดมทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร กล้องโทรทรรศน์ดังกล่าวเป็นกล้องที่มีความทันสมัยมีขีดความสามารถสูงสามารถ รองรับการวิจัยในระดับเบื้องต้นได้ระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อน เปิดออกได้ (sliding roof) ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีความสามารถสูง ใช้ในการให้บริการดูดาวและใช้ในการถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า จำนวน 4-6 กล้อง อาคารหอประชุมและสัมมนา ห้องประชุมอเนกประสงค์ 2 ห้อง ความจุ 100 และ 200 ที่นั่ง ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับฝึกอบรม และการสืบค้นข้อมูลห้องสมุดดาราศาสตร์ และลาน กิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง(amphitheatre) ใช้ในการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การดูดาวได้ถึง 500 คน

นอกจากนี้ ที่ประชุมครม. อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ (พ.ศ.2556-2560) และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง แบ่งเป็นภาคเหนือ 1 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง และภาคใต้ 1 แห่ง(พ.ศ.2556-2558) พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณ จำนวน 8,642 ล้านบาท จัดสรรเป็นงบอุดหนุนผ่านทางสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ, มหาวิทยาขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มหาวิทยาสงขลานครินทร์จะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานอทยานวิทยศาสตร์ภาคใต้ โดยจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน

http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=124428&catid=176&Itemid=524
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #5 ·
ขออนุมัติโครงการอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park)

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) และเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

๑.๑ อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในแผนที่นำทาง (Road Map) ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจะเป็นศูนย์เชื่อมโยงการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ ให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาสถาบันฯ ไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และศูนย์กลางความร่วมมือทางดาราศาสตร์ในประชาคมอาเซียน และจะเป็นศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ และการให้บริการข้อมูลทางดาราศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างหอดูดาวแห่งชาติ กับหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงกับหอดูดาวของสถาบันที่ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ประเทศสาธารณรัฐชิลี ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย North Carolina โดยผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสถาบันฯ ทั้งในด้านการวิจัย การสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่าง ๆ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้ดาราศาสตร์ รวมทั้งการสร้างและสนับสนุนเครือข่ายดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๑.๒ กรอบวงเงินงบประมาณดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐๖,๑๗๕,๐๐๐ บาท แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๒ ระยะ คือ

๑.๒.๑ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) วงเงินงบประมาณ ๒๐๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าควบคุมงาน ค่าปรับพื้นที่ สร้างรั้ว ถนน ที่จอดรถ สาธารณูปโภคและปรับภูมิทัศน์ และค่าก่อสร้างอาคาร [อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ อาคารฉายดาว อาคารหอดูดาว และลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง (amphitheater)]

๑.๒.๒ และระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) วงเงินงบประมาณ ๒๐๒,๖๕๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าควบคุมงาน ค่าก่อสร้างอาคาร (อาคารพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ไทยและส่วนนิทรรศการ อาคารหอประชุมและสัมมนา และงานตกแต่งภายในส่วนนิทรรศการทางดาราศาสตร์) และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์

๒. ส่วนเรื่องงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยค่าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ระยะที่ ๑ จำนวน ๒๐๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท สำนักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รองรับไว้แล้ว จำนวน ๔๐,๗๐๕,๐๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๒,๘๒๐,๐๐๐ ส่วนการดำเนินการระยะที่ ๒ ให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

๓. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นควรแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโครงการฯ ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความสนใจของผู้ใช้บริการในพื้นที่ ความพร้อมด้านบุคลากร แนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ แผนการหารายได้และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีการประเมินความคุ้มค่า รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของหอดูดาวภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และนครราชสีมา ภายหลังการให้บริการไปแล้วในระยะหนึ่ง เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

http://www.soc.soc.go.th/SLK/showlist3.asp?pagecode=119389&pdate=2012/05/29&pno=1&pagegroup=1
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #6 ·
โครงการ อุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติ (National Astro Park)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง

ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชม.1723 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล

อุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ที่สำคัญใน Road Map ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีเป้าหมายที่จะให้เป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการดำเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศด้านดาราศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุทยานดาราศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานของสถาบันฯ ที่จะเชื่อมโยงกับหอดูดาวต่างๆ ทั้งหอดูดาวแห่งชาติ หอดูดาวภูมิภาคฯ หอดูดาวของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์จัดกิจกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ของประเทศ ที่จะสนับสนุนการดำเนินภารกิจของสถาบันฯ ทั้งในด้านการวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางดาราศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ การสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้ดาราศาสตร์ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ไปสู่ประชาชน

โครงสร้างของอุทยานดาราศาสตร์

1. อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ บนพื้นที่ประมาณ 11,000 ตารางเมตร เป็นอาคารหลักในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ประกอบด้วยหน่วยงานภายในสถาบันฯ เช่น สำนักบริหาร สำนักบริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักปฏิบัติการและพัฒนาหอดูดาว ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ รวมทั้งศูนย์ดาราศาสตร์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย ติดตามและเฝ้าระวังพายุสุริยะ ศึกษาการแผ่รังสีและพลังงานของดวงอาทิตย์ จัดทำฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เป็นผลมาจากดวงอาทิตย์ และเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อประเทศไทยและโลก

2. อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ บนพื้นที่ประมาณ 9,700 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร ส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์

3. อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เมตร ด้านข้างอาคารเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ (Sliding roof) ซึ่งจะติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า

4. อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์

5. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง (Amphitheatre) ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #7 ·
เตรียมยกระดับการศึกษาด้านดารา ศาสตร์ของไทย และพร้อมที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันอังคาร 12 พฤศจิกายน 2556 เวลา 00:00 น.

เตรียมยกระดับการศึกษาด้านดารา ศาสตร์ของไทย และพร้อมที่จะผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สดร.จึงเร่งเดินหน้าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ หรือ Astro Park ที่เชียงใหม่ เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและของภูมิภาค

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. เปิดเผยว่า อุทยานดาราศาสตร์ที่จัดตั้งขึ้นนี้ จะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือกับหอดูดาวในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง และหอดูดาวของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) ประเทศสาธารณรัฐชิลี นอกจากนี้ยังจะเป็นที่รวบรวมศิลป วิทยาการเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ไว้อย่างครบวงจร

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ติดตั้งกล้อง โทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์ กลาง 2.4 เมตร ที่ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านดาราศาสตร์อย่างสูงสุด และล้ำหน้าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงได้พิจารณาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาการดาราศาสตร์ระหว่างประชาคมอาเซียนอีกด้วย

สำหรับอุทยานดาราศาสตร์นี้ จะมีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ จะเป็นอาคารหลักสำหรับดำเนินภารกิจต่าง ๆ ของสถาบันฯ ส่วนที่สองเป็นอาคารฉายดาว นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งจะมีท้องฟ้าจำลองในส่วนนี้

ส่วนที่สามเป็นอาคารหอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สำหรับให้บริการดูดาว ส่วนที่สี่ เป็นอาคารศูนย์ประชุม และส่วนสุดท้ายเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ที่รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

ผอ.สดร. บอกว่า แผนดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท และกำหนดเปิดใช้งานประมาณปี 2559 และเชื่อว่า “อุทยานดาราศาสตร์” จะทำให้ประเทศ ไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงวิทยาการดารา ศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นผู้นำทางด้านดาราศาสตร์ในอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิและในอนาคตข้างหน้าจะเป็นหน่วยงานทางดาราศาสตร์ชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลกอย่างแน่นอน .


http://www.dailynews.co.th/Content.do?contentId=194057
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #8 ·
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เร่งก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่

วันที่ข่าว : 4 กุมภาพันธ์ 2558

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เร่งก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่ พร้อมรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์อาเซียน หวังยกระดับการศึกษาดาราศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เตรียมผลักดันขึ้นแท่นผู้นำด้านดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การที่ประเทศไทยมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านดาราศาสตร์อย่างสูงสุด มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาราศาสตร์ที่ทันสมัยล้ำหน้าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงพิจารณาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางดาราศาสตร์ของอาเซียนให้มีองค์ความรู้ขั้นสูง อีกทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาการดาราศาสตร์ระหว่างประชาคมอาเซียนอีกด้วย ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จึงได้จัดสร้างอุทยานดาราศาสตร์ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงวิทยาการดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นผู้นำทางด้านดาราศาสตร์ในอาเซียน และของโลกในอนาคต

รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กล่าวว่า อุทยานดาราศาสตร์ หรือ Astro Park สร้างบนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หอดูดาวในภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง และหอดูดาวทางไกลอัตโนมัติของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี และในอนาคตที่มณฑลลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในอุทยานดาราศาสตร์ จะประกอบด้วย

อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ อาคารหอดูดาว ที่ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร

ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

สำหรับแผนดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท กำหนดเปิดใช้งานประมาณปี 2559

http://thainews.prd.go.th/centerweb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=WNSOC5802040010054
 

·
W. So Thai
Joined
·
662 Posts
น่าจะสร้างแถวๆเมือง ไม่ก็ขอที่ดินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สร้าง เอาแบบเข้าถึงง่าย เลิกเรียนเด็กไม่รู้จะไปไหนก็ไปนั่งเล่นในพิพิธภัณฑ์
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #10 ·
เดินหน้าอุทยานดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่หวังไทยเป็นผู้นำอาเซียน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
2 กุมภาพันธ์ 2558 13:05 น.

สดร.เร่งเดินหน้าก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่ พร้อมรับการเป็นศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์อาเซียน หวังยกระดับการศึกษาดาราศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เตรียมผลักดันขึ้นแท่นผู้นำด้านดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในโอกาสมาเยือนสถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่า อุทยานดาราศาสตร์ จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญของชาติ ที่จะยกระดับการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ของไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินตามแผนงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

ด้าน รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า อุทยานดาราศาสตร์ มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น และเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง รวมถึงหอดูดาวทางไกลอัตโนมัติของสถาบันฯ ที่ตั้งอยู่ที่ Cerro Tololo International Observatory (CTIO) สาธารณรัฐชิลี และในอนาคตที่มณฑลลี่เจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

“นอกจากนี้ยังได้รวบรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ไว้ที่นี่อย่างครบวงจร เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการวิชาการข้อมูลสารสนเทศและสถานที่จัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดาราศาสตร์ แหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการและแหล่งเรียนรู้ทางดาราศาสตร์” รศ.บุญรักษากล่าว

นอกจากนี้ ผอ.สดร.ระบุว่า การที่ประเทศไทยมีหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ณ ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่ทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านดาราศาสตร์อย่างสูงสุด มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมดาราศาสตร์ที่ทันสมัยล้ำหน้าประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (IAU) และองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จึงพิจารณาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางดาราศาสตร์ของอาเซียนให้มีองค์ความรู้ขั้นสูง อีกทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาการดาราศาสตร์ระหว่างประชาคมอาเซียนอีกด้วย

“จึงพูดได้อย่างเต็มปากว่า “อุทยานดาราศาสตร์” จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงวิทยาการดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นผู้นำทางด้านดาราศาสตร์ในอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ และในอนาคตข้างหน้าจะเป็นหน่วยงานทางดาราศาสตร์ชั้นแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลกอย่างแน่นอน” ผอ.สดร.กล่าว

รศ.บุญรักษา กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานดาราศาสตร์ หรือ Astro Park มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานและดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบัน ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร และส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์

ส่วนอาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

สำหรับแผนดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ (Astro Park) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท กำหนดเปิดใช้งานประมาณปี 2559

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000012776
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #12 ·
พระเทพฯ เสด็จวางศิลาฤกษ์ อุทยานดาราศาสตร์แม่ริมชม

05/07/2015

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ณ สถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558

นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์

โดยมีเป้าหมายให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์เชื่อมโยงวิทยาการดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก แหล่งรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์ รวมทั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางดาราศาสตร์

ในการนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทูลเชิญ สมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อุทยานดาราศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อุทยานดาราศาสตร์ มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานและดำเนินภารกิจด้านต่างๆ ของสถาบันฯ ห้องปฏิบัติการทางทัศนศาสตร์ ห้องปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ อาคารฉายดาว นิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 20 เมตร และส่วนนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/399983
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #13 ·
สดร. ปักหมุด “อุทยานดาราศาสตร์” หวังดันไทยขึ้นแท่นผู้นำดาราศาสตร์อาเซียน

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์
8 กรกฎาคม 2558 16:54 น.

สดร.เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดาราศาสตร์ไทย ปักหมุดสร้างอุทยานดาราศาสตร์ที่เชียงใหม่ หวังให้เป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของประเทศ ยกระดับการศึกษาดาราศาสตร์ไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เตรียมขึ้นแท่นผู้นำดาราศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

น.ส.จุลลดา ขาวสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (สดร.) กล่าวว่า “อุทยานดาราศาสตร์" (Astro Park) มีเป้าหมายสำคัญที่จะให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางดาราศาสตร์ของประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา สงขลา พิษณุโลก และขอนแก่น เชื่อมโยงเครือขายกล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติ ณ สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือกับหอดูดาวเครือข่ายในต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น

นอกจากนี้ อุทยานดาราศาสตร์ยังจะเป็นศูนย์รวบรวมศิลปวิทยาการ เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ เป็นแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย บ่มเพาะและสร้างนักวิจัยดาราศาสตร์ เป็นศูนย์บริการข้อมูล ฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลจดหมายเหตุดาราศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวิชาการ และในอนาคตยังมีแผนดำเนินการเป็นศูนย์ฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แหล่งบ่มเพาะบุคลากรทางดาราศาสตร์ให้มีองค์ความรู้ขั้นสูง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิทยาการดาราศาสตร์ในภูมิภาคอีกด้วย


น.ส.จุลลดา กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานดาราศาสตร์มีเนื้อที่ประมาณ 54 ไร่ ตั้งอยู่บริเวณ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย

1. อาคารศูนย์วิจัยและบริการทางดาราศาสตร์ ซึ่งใช้เป็นอาคารสำนักงานและดำเนินการกิจด้านต่างๆ ของสถาบัน
2. อาคารปฏิบัติการและอาคารเครื่องเคลือบกระจก
3. อาคารฉายดาวและพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เมตร ความจุประมาณ 100 ที่นั่ง และส่วนนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุดาราศาสตร์
4. อาคารหอดูดาว เป็นอาคารสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์แบบต่างๆ ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงแบบริชชี-เครเทียน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.7 เมตร ด้านข้างเป็นระเบียงดาวมีหลังคาแบบเลื่อนเปิดออกได้ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีขีดความสามารถสูง จำนวน 4-6 กล้อง สำหรับให้บริการดูดาว สังเกตวัตถุท้องฟ้า รวมทั้งถ่ายภาพวัตถุท้องฟ้า
5. อาคารศูนย์ประชุม เป็นศูนย์การเรียนรู้และปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ จัดประชุม อบรม สัมมนา และกิจกรรมบริการวิชาการทางดาราศาสตร์
6. ลานกิจกรรมอเนกประสงค์กลางแจ้ง ใช้ในการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น กิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การสังเกตปรากฏการณ์ท้องฟ้าและปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ รองรับประชาชนได้มากกว่า 500 คน

น.ส.จุลลดากล่าวว่า แผนดำเนินการก่อสร้างอุทยานดาราศาสตร์เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ในกรอบวงเงินงบประมาณ 400.6 ล้านบาท หากอุทยานดาราศาสตร์ก่อสร้างแล้วเสร็จ เราหวังจะให้จังหวัดเชียงใหม่กลายเป็นเมืองหลวงดาราศาสตร์ของไทย และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดาราศาสตร์ของชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดแล้วเสร็จประมาณปี 2561

http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9580000077249
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #16 ·
cr. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร Princess Sirindhorn Astropark

Oct 2018

 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #18 ·


 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #19 ·
 

·
Liberty, Equality, Frate
Joined
·
121,815 Posts
Discussion Starter · #20 ·


 
1 - 20 of 33 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top