SkyscraperCity Forum banner

Ciekawe foty z Cieszyna

1461 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  MIKI
19
Siły Powietrzne Miasta Książęcego Cieszyn ~Barty

Cieszyn nocą ~Radek Radziszewski

I znów Cieszyn nocą ~Radek Radziszewski

Kościól św. Jerzego ~Krzysztof

Wieża Piastowska ~Michał Fielek

Wieza Piastowska w lutym ~Adam Marciniak

W gąszczu ~Krzysztof

W gąszczu 2 ~Krzysztof

Ul. Głeboka o zmierzchu ~Krzysztof

Saska Kepa o zmierzchu ~Krzysztof

Spacer po Cieszynie ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 2 ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 3 ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 4 ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 5 ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 6 ~Czesław Kozak

Spacer po Cieszynie 7 ~Czesław Kozak

Dziedziniec muzeum w Cieszynie ~Michał Koczoń

Cieszyn przed zimą ~Wojciech Spyrka

Zdjęcia ze strony =1]Galeria OX.pl - Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła - Portal Śląska Cieszyńskiego
See less See more
1 - 8 of 8 Posts


to zdjęcie jest rzeczywiście warte tytułu topicu
Cieszyn cieszy się, bo w Cieszynie nie jeste źle :D
See less See more
Bardzo ładne zdjęcia, jaka jest stopa bezrobocia w Cieszynie.
Ludność (zameldowania stałe i czasowe) = 36.994 (r. 2004)

Zatrudnienie i bezrobocie
Cieszyn od szeregu lat jest ośrodkiem dającym zatrudnienie kilkunastu tysiącom osób zamieszkałym na Śląsku Cieszyńskim. Według przeprowadzonych badań ok. 40% pracowników zatrudnionych w Cieszynie dojeżdża do pracy z sąsiednich gmin. Do dziedzin gospodarki narodowej, które dają największą ilość miejsc pracy w Cieszynie, należą: przemysł, budownictwo, handel, administracja publiczna, ochrona zdrowia, edukacja.
W latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze zatrudnienia. Znacznie zmalała ilość miejsc pracy w zakładach przemysłowych na korzyść jednostek działających w sferze usług materialnych i niematerialnych.
Cieszyna nie ominął problem bezrobocia. Jak w latach końca ubiegłego wieku stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 5-6%, to obecnie bezrobocie wzrosło do kilkunastu procent. Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia i bezrobocia zamieszczone są w opracowaniu „Cieszyn w liczbach” aktualizowanym co rok.

Cieszyn w liczbach
Stopa bezrobocia pomiędzy 2002-2004 = 14%
See less See more
to jest to!!!Dawno nie byłem w Cieszynie.Odrzyły wspomnienia ,w koncu sie studiowało 5 lat w tym pieknym miescie
Aa, szok 40 tyś a po architekturze wygląda na około 100 tyś minimum.
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top