SkyscraperCity Forum banner

:)

Ciekawe jakie zdjęcie zrobiłam...

1306 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  vfmikey
1 - 4 of 4 Posts
Juz wiem dlaczego dałeś to zdjęcie w kolorach, fajny pomysł na tytuł taki lekki i zarazem wakacyjny 9/10
Drzewo rządzi. Zostawię siedem i znikam. IMO przeciętne zdjęcie wakacyjne, w swej zwyczajności królem balu.
Barcelona fu.

i zdjęcie trochę za wysokie/za wąskie
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top