SkyscraperCity Forum banner

Collages | Колажи

1688 Views 0 Replies 1 Participant Last post by  Фelix
Един интересен проект за колажи, които съчетават български и чуждестранни градове: http://www.azupravlyavam.com/koi-e-tozi-grad

На мен ми се струва интересна идея. Целите явно са да се покаже какво е нужно, за да изглеждат добре българските градове. Но ще е интересно да се види и как биха изглеждали познати места с малко по-различна конфигурация. Например градинка вместо улица или споделена улица вместо нормално пътно платно.

Ето това дори не ми изглежда като панелен квартал.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
1 - 1 of 1 Posts
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top