SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
2,617 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Onlangs verschenen op het web: een soort van kennisplatform met een bundeling van alle grote gerealiseerde, geplande en operationele stadsvernieuwingsprojecten in Vlaanderen. Klik hier om naar de site te gaan, en kies dan een stad en project.

De centrumsteden hebben de voorbije jaren heel wat knowhow opgebouwd rond complexe stadsprojecten. Deze waardevolle kennis en informatie rond stadsprojecten zit echter in brokjes en beetjes verspreid. Dit draaiboek wordt een aanzet om de opgebouwde knowhow op een samenhangende manier te bundelen en te delen met alle spelers in dit domein: de centrumsteden zelf, maar ook alle steden, gemeenten, bovenlokale overheden én de private sector. Zo willen we bijdragen tot het creëren van een goed kennisplatform.
Een intens proces ging aan deze website vooraf​. Het project kende verschillende fasen: de organisatie van vijf workshops, de redactie van het draaiboek, de opmaak van projectfiches en het verzamelen van voorbeelddocumenten uit lopende en afgeronde complexe stadsprojecten, de omzetting van het materiaal in een website, het voorleggen van het prototype aan een testpubliek en de uiteindelijke publicatie. Deze website werd zo zelf een illustratie van een participatief proces.
Het werk is niet af​. Deze site is een dynamisch instrument. Nu de basis voorhanden is, willen we gestaag verder bouwen aan deze website. Daarvoor rekenen we ook op de gebruikers van de website. Als tijdens het lezen de gedachte bij je opkomt dat je in je kast of op je computer nog interessante voorbeelddocumenten, artikels, presentaties, publicaties,… hebt zitten die op deze website niet zouden misstaan, contacteer ons dan via ons emailadres. Vier keer per jaar zal de redactie van deze website al de ingestuurde documenten doornemen en bespreken en indien het document weerhouden wordt, publiceren op de website. Na elke redactieraad wordt in een nieuwsbrief een overzicht gegeven van alle aanpassingen en aanvullingen.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top