SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 493 Posts

·
Registered
Joined
·
138,643 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Objekat socijalnog stanovanja, Sremska Mitrovica

Investitor: Međunarodna donacija
Vrsta objekta: Stambeni, objekat socijalanog stanovanja namenjen za smeštaj porodica izbeglih lica, socijalno ugroženih lica i interno raseljenih lica
Opseg radova: Građevinski, završni i instalaterski radovi
Ugovorena cena: 486.350 euro
Površina (u kvadratnim metrima) - 1.631

 

·
Registered
Joined
·
2,209 Posts
^^

Fino! :)
 

·
Moderator
Joined
·
21,554 Posts
06. 07. 2011.| 16:07
Ministarstvo sporta i omladine Srbije ulaže 8 miliona dinara u obnovu krova i ventilacije sportske hale "Pinki" u Sremskoj Mitrovici

Ministarstvo sporta i omladine Srbije uložiće oko 8 miliona dinara u sanaciju sportske hale PSC "Pinki" u Sremskoj Mitrovici. Na ovom objektu biće obnovljen ravni krov iznad kuglane, kao i klimatizacioni-ventilacioni sistem kuglane.

Radove koji će početi 11. jula izvodiće građevinsko preduzeće "Omega" iz Novog Sada, i oni bi, prema planovima, trebalo da budu okončani u roku od 60 dana.

Direktorka PSC "Pinki" iz Sremske Mitrovice Spomenka Kotarić kaže za "eKapiju" da ova obnova nije povezana sa prošlogodišnjom sanacijom posledica nevremena koje je oštetilo objekat, kada je delimično popravljen veliki krov hale i zamenjen određen broj stakala.

- Konačno će biti rešen problem sa krovom kuglane i ventilacionim sistemom koji postoji već godinama. Ovo je, inače, prvo ulaganje Ministarstva u sportsku halu "Pinki" još od njenog otvaranja pre 24 godine – kaže Spomenka Kotarić za "eKapiju".
Ekapija
 

·
Moderator
Joined
·
21,554 Posts
13. 10. 2011.| 12:32
Počinje izgradnja doma zdravlja u Mesnoj zajednici "22. avgust" u Sremskoj Mitrovici

JP Direkcija za izgradnju grada Sremska Mitrovica izgradiće dom zdravlja u naselju KP Dom Mesne zajednice "22. avgust".

Nikola Milovančević, saradnik za javne nabavke u Direkciji, kaže za "eKapiju" da je rapisan tender za izvođače radova, koji bi bi trebalo da počnu sredinom novembra ove godine.

- U pitanju je prizemni objekat bruto površine 200 m2. Za sada su predviđeni grubi građevinski radovi, izgradnja temelja, zidova i ukrovljavanje.

Rok za završetak zgrade je, prema Milovančeviću, najviše 40 dana od početka radova.

Sledeće godine se očekuje nastavak gradnje i opremanje objekta.

Ljiljana Božić iz preduzeća "Projektant SM", koje je izradilo idejni projekat ovog objekta, rekla je za "eKapiju" da su u novom Domu zdravlja predviđeni ambulanta i prostorije mesne zajednice.

- Prema projektu, ambulanta će imati previjalište, ordinaciju, čekaonicu, prostor za odmor i kartoteku, kao i sanitarne čvorove za pacijente i osoblje. U prostorijama mesne zajednice predviđene su kancelarija za sastanke, sala za sastanke i kafe prostorija.

Prema Milovančevićevim rečima, radovi će biti finasirani iz gradskog budžeta, a njihova vrednost neće biti viša od 5 miliona dinara sa porezom.
Ekapija
 

·
Moderator
Joined
·
21,554 Posts
12. 12. 2011. | 09:45
Počela izgradnja amublante u MZ "22. avgust" u Sremskoj Mitrovici - Radovi vredni 11 miliona dinara

U Mesnoj zajednici "22. avgust" u Sremskoj Mitrovici u četvrtak (8. decembra 2011. godine) počela je izgradnja potpuno nove zgrade ambulante. Ka ovom prostoru gravitira oko 3.000 stanovnika, tako da će ...
Ekapija
 

·
Moderator
Joined
·
21,554 Posts
Grad časti investitore - Sremska Mitrovica daje besplatno zemljište svima koji bi da grade pogone

Investitora koji zaposli više od 100 radnika grad Sremska Mitrovica "časti" besplatnim građevinskim zemljištem. Uz to, Nacionalna služba, upošljavanjem više od 11 radnika, dodatno stimuliše ulagača sa 400.000 dinara. Novi vetrovi u investiciona ...
Ekapija
 

·
Registered
Joined
·
19,715 Posts
Сремска Митровица

ЗAВРШНИ РAДOВИ НA ХAЛИ ГИМНAЗИJE

Рaдoви нa изгрaдњи спoртскe хaлe у Митрoвaчкoj Гимнaзиjи привoдe сe крajу. У нaрeдних мeсeц дaнa хaлa ћe бити спрeмнa, кaкo зa рeaлизaциjу физичкoг вaспитaњa, тaкo и зa oстaлe вaннaстaвнe aктивнoсти. Митрoвaчкa Гимнaзиja, дoбиjaњeм нoвe спoртскe хaлe, рeшићe вишeгoдишњи прoблeм рeaлизaциje физичкoг вaспитaњa у шкoли. Кaкo кaжу у Гимнaзиjи, oвa хaлa знaчajнa je нe сaмo зa учeникe oвe шкoлe, нeгo и зa читaв грaд, jeр je улaгaњe у спoрт и oбрaзoвaњe нajбoљa инвeстициja.


http://www.sremskamitrovica.org.rs/cir/zavrsni-radovi-na-hali-gimnazije
 
1 - 20 of 493 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top