SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 105 Posts

·
Ewa
Joined
·
1,123 Posts
Discussion Starter · #11 ·
@ maaarian - może faktycznie troszkę przesadziłam z tym "małym", ale nie miałam niczego złego na myśli :)

@Maurycy - też odniosłam podobne wrażenie... w ogóle wg mnie tereny należące do Śląska, a znajdujące się czy to w Polsce, czy Czechach, czy Niemczech są do siebie niezwykle podobne ze względu na zabudowę, ład i porządek.

No to lecimy dalej ;) 
1 - 20 of 105 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top