SkyscraperCity Forum banner

Danang panorama/skyline photos - part II

929798 Views 3980 Replies 146 Participants Last post by  redcode
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 3981 Posts
  • Like
Reactions: 2
  • Like
Reactions: 3
Beautiful! Nhưng với mình thì nên thêm khoảng 3-4 cái tòa nhà cỡ như cái Novotel hoặc City Hall đứng sát nhau thì skyline ĐN đẹp tuyệt.:lol:

P.S: với thread mới này bạn nên copy những hình skyline bên kia rồi chuyển vào đây, del bên kia luôn nhé. :)
  • Like
Reactions: 1
Beautiful! Nhưng với mình thì nên thêm khoảng 3-4 cái tòa nhà cỡ như cái Novotel hoặc City Hall đứng sát nhau thì skyline ĐN đẹp tuyệt.:lol:
đó là niềm mơ ước của mình :(

P.S: với thread mới này bạn nên copy những hình skyline bên kia rồi chuyển vào đây, del bên kia luôn nhé. :)
ý bạn là mình nên chuyển hết các ảnh skyline gần đây từ thread bên kia sang thread này đó hả? :?
  • Like
Reactions: 1
hoan nghênh bác chủ topic.
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 2
1 - 20 of 3981 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top