SkyscraperCity Forum banner
1 - 6 of 6 Posts

·
Registered
Joined
·
9,318 Posts
Dat is nog eens vooruitgang, al kent de lijn wel degelijk wat startproblemen.
De manier waarop dit project tot uitvoer is gebracht ziet er grandioos uit, en past perfect in een stedelijke omgeving :eek:kay:.
 
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top