SkyscraperCity Forum banner

'de Noordelijke Jan' -> Allerlaatste 2minute design

1743 Views 7 Replies 4 Participants Last post by  Sint Clara
'De Noordelijke Jan'

See less See more
1 - 8 of 8 Posts
Waarom wordt mijn naam gebruikt in relatie tot een omgekeerde butt plug :?
@Jan: Jij deelt je naam met veel andere mensen. ;) Het is trouwens geen 'plug', het is een 'docking station' voor de dag wanneer de 'aliens' komen.
Die zullen dan verdwalen. In Houten is in een rotonde al een landingsplatform voor UFO's gemaakt.
Ik denk dat jouw ontwerpen beter in Dubai of een willekeurige Chinese stad zullen staan. :)
@Winus: Ja, misschien wel. Maar ik lees steeds dat er ambitie getoond moet worden in Nederland. ;)

See less See more
mwa, zo'n St Claratrava toren zou midden in de Maas gebouwd kunnen worden. Île de Clara, oo-la-la
@Eusebius: Daar waren al plannen voor. ;)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top