Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 350 Posts

·
what else!
Joined
·
1,796 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Voorstel nieuwe locatie Eurojust

De gemeente Den Haag en het Rijk hebben Eurojust een nieuwe locatie aangeboden. Het gaat om de plek van het Maris College (voormalige Johanna Westermanschool) aan de Jan Willem Frisolaan nabij het World Forum. Dat staat in de Nota van Uitgangspunten die het college van burgemeester en wethouders vandaag hebben vastgesteld. Eurojust is een agentschap van de Europese Unie en momenteel gehuisvest in twee gebouwen in de Binckhorst. Het heeft als taak de samenwerking tussen de nationale autoriteiten soepeler en effectiever te maken bij de aanpak van de grensoverschrijdende en georganiseerde misdaad.

Ontwerptraject
Als er groen licht komt uit Brussel en er een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend tussen het Rijk en Eurojust kan de Rijksgebouwendienst begin volgend jaar starten met het ontwerptraject voor het nieuwe gebouw. Het uitgangspunt hierbij is een ontwerp dat past in de omgeving en een buitenterrein heeft met veel groen. Het nieuwbouwplan gaat uit van circa 18.000 vierkante meter kantoorruimte en een parkeergarage.

De bouwhoogte mag aan de zijde van de Willem Lodewijklaan maximaal 15 tot 20 meter bedragen, en aan de zijde van de Johan de Wittlaan maximaal 50 meter. Bij de verdere uitwerking gaat de gemeente extra aandacht besteden aan het behoud van het groene karakter van het gebied, de verkeerssituatie en de wijze waarop de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in het gebied geïntegreerd kunnen worden.

Internationale zone
Wethouder Marjolein de Jong (Internationaal, Citymarketing en Cultuur): “De huisvesting van Eurojust nabij het World Forum gebied betekent een belangrijke versterking van Den Haag als internationale stad van Vrede en Recht. De internationale zone, waarvan het World Forum gebied de kern vormt, wordt hiermee versterkt. Daarnaast levert elke internationale organisatie die zich in Den Haag vestigt ook weer veel werkgelegenheid in de stad op.”

De direct belanghebbenden in het gebied zijn inmiddels over de voorgenomen plannen geïnformeerd. Eind januari of begin februari 2011 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omwonenden.

De planning is dat in het eerste kwartaal van 2014 met de bouw wordt gestart. Eurojust kan dan eind 2015 op de nieuwe locatie gehuisvest worden.

Bron: denhaag.nl
 

·
what else!
Joined
·
1,796 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Eurojust is nu nog deels in hetzelfde gebouw langs de A12 gevestigd als het Internationaal Strafhof (ICC).Het internationaal Strafhof gaat naar een nieuw te realiseren onderkomen (locatie Alexanderkazerne, Scheveningen). Eurojust gaat dus dichter naar Europol. Vermoedelijk hier:

 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
Een heeeel treurige nota van stedenbouwkundige uitgangspunten is hier te vinden:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS177626B.PDF
So much voor de internationale zone en de 'ambities'

Uit de Nota van uitgangspunten:
"Stedenbouwkundige uitgangspunten
Met het rijk en Eurojust is gezocht naar optimalisering van de
bebouwingsmogelijkheden op de locatie. Op deze locatie kan, onder een aantal
voorwaarden ca. 18.000 m2 (max. 19.000 m2 bij meer ondergronds bouwen) worden
gerealiseerd. Bij de stedenbouwkundige inpassing zal rekening worden gehouden
met de ligging binnen Rijks Beschermd Stadsgezicht. Verder zullen de benodigde
veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast (zie verder
de bijlage).
In het vervolgtraject zullen de stedenbouwkundige uitgangspunten worden uitgewerkt
naar concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden en zullen richtlijnen ten aanzien
van beeld-kwaliteit en inrichting van (semi-)openbare ruimte worden geformuleerd.
(Semi)- openbare ruimte
Hierbij is het uitgangspunt een veilige, kwalitatief hoogwaardige en groene omgeving
te creëren, die aansluit bij het Rijksbeschermd Stadsgezicht en het World
Forumgebied. Voor het beheer zal een beheerplan worden opgesteld."


"5. Kansen
• De rol van Den Haag als gastheer van internationale organisaties op het
gebied van Recht en Vrede wordt versterkt.
• De groei van Eurojust draagt bij aan de werkgelegenheid in Den Haag. In
het huidige programma van 18.000 m2 is een groei opgenomen van 300
naar ca 500 werknemers. Dit is ook goel voor de Haagse economie;1
“internationale baan” = 1 “lokale Haagse baan”.
• Realisatie van nieuwe huisvesting voor Eurojust op deze locatie is een
unieke kans waarmee gevolg kan worden gegeven aan de door de raad
vastgestelde nota van uitgangspunten Internationale Zone. In deze nota
geeft de gemeente aan ruimte te willen maken voor Internationale
organisaties in - en grenzend aan het kerngebied van de Internationale
Zone
6. Betrokken partijen
Bij de uitwerking van deze locatie als huisvestingslocatie voor Eurojust werken het
ministerie van Justitie en Veiligheid, de Rijksgebouwendienst, Eurojust en de
Gemeente Den Haag nauw samen.
7. Communicatie
De huisvesting van een organisatie als Eurojust op deze locatie raakt een aantal
direct belanghebbenden. Voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming over de
nota van uitgangspunten is gesproken met de drie eigenaren van de te verwerven
appartementenvilla, de nabijgelegen ambassades en de stichting wijkoverleg
Zorgvliet.
Inzet van de communicatie is zoveel mogelijk persoonlijk en constructief overleg met
de belanghebbenden over de verdere planvorming. Daarbij is onder meer van belang
dat openheid en helderheid wordt geboden over de situatie, de planning, de
gemeentelijke procedures, inspraak en het bestuurlijke proces. Bovendien zal door
de gemeente ook bij de communicatie de samenwerking worden gezocht met
Eurojust, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksgebouwendienst.
Na het collegebesluit over de Nota van Uitgangspunten krijgen eerst alle direct
belanghebbenden een brief. Daarna wordt een persbericht uitgegeven. Vervolgens
zal er in januari 2011 een brede informatiebijeenkomst voor de buurt worden
gehouden, waar de buurt ook de gelegenheid krijgt om kennis te maken met de
organisatie Eurojust.
8. Inspraak
Inspraak vindt plaats via het reguliere traject van het bouwplan in en de daaraan
verbonden procedures. Daarnaast wordt bekeken op welke manier
belanghebbenden betrokken kunnen worden bij de planvorming."


Globale planning:
• Vaststelling projectdocument tweede
• Vaststelling bestemmingsplan vierde
• Start bouw vierde kwartaal 2013
• Oplevering vierde kwartaal 2015
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
^treurig?

"Bij de stedenbouwkundige inpassing zal rekening worden gehouden met de ligging binnen Rijks Beschermd Stadsgezicht."

Zoiets moet jou toch aanspreken?Ik ben wel erg benieuwd naar het ontwerp. Hopelijk wordt het wat beter dan Europol.
 

·
Registered
Joined
·
4,846 Posts
Als er groen licht komt uit Brussel en er een samenwerkingsovereenkomst wordt getekend tussen het Rijk en Eurojust kan de Rijksgebouwendienst begin volgend jaar starten met het ontwerptraject voor het nieuwe gebouw. Het uitgangspunt hierbij is een ontwerp dat past in de omgeving en een buitenterrein heeft met veel groen. Het nieuwbouwplan gaat uit van circa 18.000 vierkante meter kantoorruimte en een parkeergarage.
Even ter vergelijking: het "huidige" Monarchgebouw is zo'n 13 en een half duizend meter. Als je op google maps kijkt naar die locatie dan lijkt het er een beetje op dat ze allemaal dolgraag in dat rustige villawijkje willen zitten (dat blok van de Chinese ambassade bijvoorbeeld) maar hoe meer clubs daar komen te zitten hoe minder rustig villawijkje er overblijft.
Wordt het niet eens tijd voor een wat Beatrixlaan-achtig masterplan hier? Door die schijvenstructuur heb je daar wel een behoorlijk werkend geheel gekregen in plaats van een verzameling individueel "ingepaste" gebouwen.
 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
Maar het is de vraag of je dat in een rijksbeschermd stadsgezicht moet willen:

"Nadere typering van de te beschermen waarden
Als bij geen andere wijk in de Residentie wordt het bebouwingsbeeld van Zorgvliet gekenmerkt door voor Nederlandse begrippen ongekend grote villa's. De relatie tussen de bebouwing, het groen en het water in zijn parkachtige aanleg in een glooiend terrein heeft hoge landschappelijke waarde en een unieke ruimtelijke kwaliteit. Zorgvliet ligt in het grote aaneengesloten stedelijke groengebied dat overloopt naar de Scheveningse Bosjes tot aan de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Klein Zwitserland. De wijk draagt in hoge mate bij aan het groene stadsbeeld en heeft mede hierdoor een belangrijke recreatieve funktie.

Typerend zijn:
- de architectuur en de stedebouwkundige opzet van monumentale villabebouwing in een weids landschapspark;
- de historische en landschappelijke waarde van het landgoed Zorgvliet;
- de historische betekenis en de groenaanleg van de Scheveningseweg alsmede de open structuur van de rand van de wijk langs deze weg als overgang naar de tegenovergelegen Scheveningse Bosjes;
- de Haagse Beek en de waterstructuren aan de Groot Hertoginnelaan en Andries Bickerweg;
- de cultuur- en architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde van het Vredespaleis met water en tuinaanleg.

Waardering

De karakteristiek van deze vroeg 20e-eeuwse wijk bestaat uit een landschappelijke aanleg in glooiend terrein met riante villa's in grote tuinen aan een overwegend gebogen stratenpatroon. Zorgvliet is van belang wegens bijzondere landschappelijke, stedebouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarden."


Misschien moeten ze naar Beatrixlaan of het CBS geboiuw?
 

·
Registered
Joined
·
2,022 Posts
^^ Het had beter geweest als men het World Forum daar ooit had gesitueerd, maar dat ligt nu rond het Congresgebouw WF Convention Centre. Helaas heeft Dudok(?) ooit beslist dat hier een soort van tweede centrum zou komen.Een heeeel treurige nota van stedenbouwkundige uitgangspunten is hier te vinden:
http://zbs.denhaag.nl/risdoc/2010/RIS177626B.PDF

7. Communicatie
De huisvesting van een organisatie als Eurojust op deze locatie raakt een aantal
direct belanghebbenden. Voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming over de
nota van uitgangspunten is gesproken met de drie eigenaren van de te verwerven
appartementenvilla
, de nabijgelegen ambassades en de stichting wijkoverleg
Zorgvliet.
Inzet van de communicatie is zoveel mogelijk persoonlijk en constructief overleg met
de belanghebbenden over de verdere planvorming. Daarbij is onder meer van belang
dat openheid en helderheid wordt geboden over de situatie, de planning, de
gemeentelijke procedures, inspraak en het bestuurlijke proces. Bovendien zal door
de gemeente ook bij de communicatie de samenwerking worden gezocht met
Eurojust, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Rijksgebouwendienst.
Welke villa en wat wil men er mee na de verwerving?

Die school, daar missen we niet zoveel aan... En kunnen ze het kantoor niet deels over die Frisolaan bouwen, of is het dan niet meer te beveiligen?
 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
De voormalige tweekapper waarin Marlies Hyllner als middelbare scholier vroeger een disco kelder had.
Dudok had het idee de gebouwen in een croissant op de laan de torientyeren. Op de stadplattegrond 1 op 10.000 van 1953 is dit nog steeds zo gesuggereerd. Eind jaren vijftig zal het NCC congresgebouw ontstaan als gemeentelijke onderneming. Het gebouw van Oud staat dan met een zijkant aan de laan en de Wereld Van Peter Stuyvesant-luifel staat apathisch naar de binnenkant van het fraaie EN-NEN gebouw van van der Steur te kijken.
Ouds congresgebouw is weliswaar knap, maar het zit volstrekt ongemakkelijk in zijn locatie: alsof Oud het plan nog had liggen.Van der Steurs gebouw is een ongemeen groots en chic modern gebouw –hoewel een traditioneler soort modern dan de abstractie van het Congresgebouw.
 

·
what else!
Joined
·
1,796 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Punt is dat Eurojust dichtbij Europol wil zijn. Simpelweg één van hun wensen. Je kunt je nu natuurlijk afvragen waarom ze niet ook bij de nieuwbouw van Europol zijn samengevoegd. Dat zal wel als reden hebben dat ieder zijn eigen herkenbare gebouw wil hebben. Bovendien kreeg Eurojust pas sinds enkele jaren gezicht, terwijl Europol al langer de plannen had om te verhuizen.

Verder kun je niet ontkennen noch terugdraaien dat de hele wijk als internationale zone is bestempeld. Of je het er nu mee eens bent of niet, het is zoals het is.

Dat schooltje, die kan natuurlijk tegen de vlakte en weinig mensen zullen het erg vinden. Wat wél erg zou zijn, is dat er binnen no-time enorme kolossen staan in een omgeving die het niet aankan. Niet qua architectonische inpassing met de omgeving, niet met het verkeer...

Wat dat betreft was een internationale zone in bijvoorbeeld de -verder uit te werken Binckhorst- véél handiger geweest.
 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
Mee eens. Er zijn in het verleden een paar erg lelijke dingen geland daar. Het T&T blokken ding uit de nineties en de blokken op een vluchtheuvel naast de entree naar het Catshuis. Eurojust had aankleiding moeten zijn die dingen aan te pakken en er een waardige internationale zone van te maken. Kan nog steeds trouwens!
 

·
what else!
Joined
·
1,796 Posts
Discussion Starter · #14 ·
Tja, ik weet het niet, maar volgens mij trekken de meeste grote internationale instanties zich niet zo veel aan van omgeving en inpassing. In Brussel kan ik ook niet vrolijk worden van alle "Europese bebouwing". Het straalt uit wat ze willen uitstralen: macht

Ligt hier niet dé sleutelrol bij uitstek voor het rijk, gemeente en stedebouwkundige "meesters"?
 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
Mee eens: zie de geestige openingszin:
Uit de Nota van uitgangspunten:
"Stedenbouwkundige uitgangspunten
Met het rijk en Eurojust is gezocht naar optimalisering van de
bebouwingsmogelijkheden op de locatie. Op deze locatie kan, onder een aantal
voorwaarden ca. 18.000 m2 (max. 19.000 m2 bij meer ondergronds bouwen) worden
gerealiseerd. Bij de stedenbouwkundige inpassing zal rekening worden gehouden
met de ligging binnen Rijks Beschermd Stadsgezicht. Verder zullen de benodigde
veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast (zie verder
de bijlage)."

Het is helemaal niet in het belang vanRGD en Eurojust om een fraaie stad te hebben.
Daarom zijn wij als hagenaars aan zet en gaan we ons daar eens tegen aan bemoeien.
 

·
Registered
Joined
·
4,846 Posts
Verder kun je niet ontkennen noch terugdraaien dat de hele wijk als internationale zone is bestempeld. Of je het er nu mee eens bent of niet, het is zoals het is.
Dat is het issue hier. Van Eurojust zélf vind ik het prachtig dat ze richting Den Haag komen, het is alleen die omgeving. En stel dat besloten wordt dat deze maar richting de Beatrixlaan moet of zo (lijkt mij science-fiction, maar okay: stel..) dan komt er volgend jaar wel een Eurorecherche, UNJust of god mag weten wat langs dat op die locatie wil zitten. Je lost er het probleem niet mee op.

Punt is dat Eurojust dichtbij Europol wil zijn. Simpelweg één van hun wensen. Je kunt je nu natuurlijk afvragen waarom ze niet ook bij de nieuwbouw van Europol zijn samengevoegd. Dat zal wel als reden hebben dat ieder zijn eigen herkenbare gebouw wil hebben. Bovendien kreeg Eurojust pas sinds enkele jaren gezicht, terwijl Europol al langer de plannen had om te verhuizen.
Dat zou pas ECHT een kolos zijn geworden, daarmee zou het probleem niet minder, maar juist erger zijn geworden. Misschien zou je het juist moeten omdraaien, en inzetten voor het opknippen van dit soort kantoren. Voor de wedstrijd voor het ICC waren een hele hoop ontwerpen die die kantoorruimte spreidden over meerdere gebouwen, relatief laagbouw. Heb je natuurlijk wél een flink groter stuk grond voor nodig, maar als je als richtlijn gaat aanhouden dat dit soort instellingen in een "campus" achtige opzet gaan, dan ben je in ieder geval van dat schaalprobleem af, en je hebt een opzet waar de ego's van de Albrights en Ban Ki Moon's van deze wereld zich wat in kunnen vinden.
 

·
Registered
Joined
·
2,022 Posts
Van Eurojust zélf vind ik het prachtig dat ze richting Den Haag komen, het is alleen die omgeving. En stel dat besloten wordt dat deze maar richting de Beatrixlaan moet of zo (lijkt mij science-fiction, maar okay: stel..) dan komt er volgend jaar wel een Eurorecherche, UNJust of god mag weten wat langs dat op die locatie wil zitten. Je lost er het probleem niet mee op.
De oplossing -om daar een campus te creëren- is dan het NCG/WFCC te verplaatsen naar het malieveld. Misschien kan de huidige ingang met het hotel opgenomen worden in de nieuwe plannen.

Niet dat dit nu nieuws is, maar wellicht meer nodig dan ooit. Ik heb geen idee hoe groot de P-garage er is, maar het OV is goed geregeld in de omgeving! En marcobruls was 5 jaar geleden ook al scherp! :lol:
 

·
Registered
Joined
·
4,042 Posts
Congrescentrum onder het Malieveld? Dat veld moet toch open blijven? Echt open, dus ook ondergronds. Ondergrondse bouwwerken worden altijd als zo onschuldig gebracht door ontwikkelaars, maar ze verwoesten net zoveel bovengronds. De hoofdingang, nooduitgangen en de ontluchtingspijpen moeten allemaal ergens verwerkt worden op het veld. Vooral de hoofdingang moet altijd markant en zichtbaar worden, een visitekaartje van zowel het centrum als van de ontwikkelaar (leuk voor het portfolio). Anders wordt er sowieso geen geld in gestoken.

Dus weg met die misleidende plannen.
 

·
Registered
Joined
·
4,557 Posts
EUROJUST- 99 JAAR INTERNATIONALE ZONE

3 januari 2011

Wanneer je langs Congresgebouw/World Forum over de Johan de Wittlaan rijdt kan
je je maar moeilijk een beeld vormen van wat er met dit stuk stad is gebeurd. In dit
stadsdeel dat de titel ‘Internationale Zone’ heeft gekregen hebben de boekhouders van
gemeente en rijksgebouwendienst een voorstel gedaan om een kantoor bij te bouwen
van 100 meter lang met een toren van 50 meter hoog.
Pats boem tussen de villaas aan de zijde van het Catshuis. Toch is dit een
Rijksbeschermd Stadsgezicht en we moeten we dus even door de ogenschijnlijk
lukrake verzameling kantoren heenkijken om de waarden in het gebied te zien en te
begrijpen. Het gebied blijkt sinds 1912 een voedingsbodem voor prestigieuze plannen
die maar zeer ten dele gerealiseerd blijken te kunen worden. Dit voornemen om
Eurojust hier zo te huisvesten is echter volstrekt en onoplosbaar in tegenspraak is met
de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht en de hierin genoemde waarden.
Zorgvliet: Paleiskwartier 1912-1947
Zorgvliet was eind 19e eeuw eigendom van de familie Goedkoop, die zeer veel grond
van Prinses Sophie had gekocht en hierop onder meer het Statenkwartier heeft
ontwikkeld. Berlage hield in zijn uitbreidingsplan voor ’s-Gravenhage van 1909 nog
rekening met de bouw van een ‘Muzeum’ in het park Zorgvliet, in het verlengde van
de Prins Mauritslaan. Eigenaar Adriaan Goedkoop stelde zich daar echter een nieuw
Koninklijk Paleis voor georiënteerd op de Jacob Catslaan en ontsloten aan een
verbinding tussen Alexander Gogelweg en Kerkhoflaan. Deze pretenties werden
kracht bijgezet door het nieuwe Vredespaleis waarvan rond 1913 de ruwbouw klaar
was. De familie zelf bewoonde het Catshuis en verkavelde het resterende deel van
Zorgvliet pas na 1912 ten behoeve van een groots villapark. De omvang van het
villapark was werkelijk groots: het werd begrensd door Scheveningseweg, Laan van
Meerdervoort, Groot Hertoginnelaan en Stadhouderslaan. Het Museum verhuisde
rond 1920 naar het sportterrein dat Berlage had vrijgehouden. In sterk gewijzigde
vorm zou dat pas vanaf 1929 gerealiseerd worden –niet als stedelijk geopend blok
maar als een vrijstaand complex omringd dor tuinen.
Landschappelijk bepalend voor Zorgvliet was en is de monumentale tuinaanleg van
het Catshuis, het resterend duingebied in de directe omgeving en de waterloop van de
Haagse Beek die vanaf Kijkduin in Zorgvliet een haakse knik maakt richting
Carnegielaan en Zeestraat.
In de jaren 30 was de villawijk practisch voltooid: nog enkele kavels waren
beschikbaar maar de tijd van de grote villaas voor oud-Indiëgangers was even voorbij.
In de oorlog werd een groot deel van het gebied gesloopt op last van de bezetter voor
de aanleg van de Atlantikwall.
Het wederopbouwplan van Dudok vulde de gapende leegte van de Atlantikwall op:
een nieuwe ‘parkway’ van Scheveningse Bosjes tot Kijkduin introduceerde als
breuklijn nieuwe architectuur en nieuwe functies. Een nieuw Hotel Promenade
(architect Zanstra) en een fraai kantoor (architect van de Steur) vormen de kop aan de
Scheveningseweg. Landschappelijk versterkte de aanleg de waterloop van de Haagse
Beek, verkeerskundig werd een noord-zuid verbinding gemaakt langs de stadskern.
Verder introduceerde dit plan op grote schaal kantoren (Stadhoudersplantsoen) en
appartementen in het groen (Segbroeklaan). Voor gesloopte kerken, scholen en
ziekenhuizen werd nieuwbouw opgericht. Om het gebied prestige te verlenen
projecteerde Dudok een monumentaal cultuurcentrum aan de Johan de Wittlaan en
een nieuw Koninklijk Paleis in de tuin van het Catshuis –maar nu georiënteerd op de
Scheveningseweg. Hier wordt rekening gehouden met de ambities van de familie
Goedkoop die tot 1961 eigenaar zou blijven van Catshuis en bijbehorend park. In
Zorgvliet werd tussen Adriaan Goedkooplaan en Johan de Wittlaan een kerk, een
school, een kantoor en een dubbel woonhuis toegevoegd.


1970-2010 NCC-World Forum-Internationale Zone
Wanneer Dudok in 1957 wordt weggestuurd als stadsbouwmeester, is de opdracht
voor het cultureel centrum toegezegd aan architect Oud. Eerst in 1969 zal het
Nederlands CongresCentrum worden opgeleverd als gemeentelijke NV. Oud heeft
zijn Congrescentrum niet op de Johan de Wittlaan georiënteerd, maar met een
gesloten zijgevel tegen deze weg aangelegd. De latere ingrepen –alle bedoeld om de
exploitatietekorten op het project te dekken– maken het gebouw er allesbehalve
fraaier of samenhangender op. Erop wordt een hotelvleugel gebouwd, er verrijst én
verdwijnt een Statenhal en tenslotte wordt het gehele complex verkocht aan een
ontwikkelaar.
In de directe nabijheid wordt stevig verder gebouwd met een verslappende regie.
Begin jaren 70 wordt het 30 meter hoge Bel-Air hotel opgeleverd, een ordinaire plank
die het Gemeentemuseum van een achterkant voorziet. Later volgt OPCW, een rond
kantoor van gelijke hoogte. In de jaren 80 wordt een poging ondernomen het Haags
Gemeentemuseum te laten fuseren met het Museum voor het Onderwijs en het
Sijthoff Planetarium. Museon en Omniversum zijn een veelvormige toevoeging van
architect Quist die het Gemeentemuseum geen enkel voordeel biedt aan een zijde
dichtbouwt. Tenslotte ontwikkelt Multi-Vastgoed een wezensvreemd kantoor aan de
Stadhouderslaan en verrijzen er in de plantsoenstrook van Dudok aan de Johan de
Wittlaan een geschakelde reeks kantoren. Als regel is ook hier een hoogte van
ongeveer 30 meter aangehouden. Wanneer het gebied wordt bestempeld tot
Internationale Zone verrijst Europol: een ongemakkelijke kolos aan de
Stadhouderslaan ontworpen door Quist-Wintermans. Achter het jaren zestig kantoor
aan de Stadhouderslaan verdwijnt de kerk en verschijnen appartementengebouwen en
kantoren.

2011 Renaissance?
Met het rijk en Eurojust is gezocht naar optimalisering van de
bebouwingsmogelijkheden op de locatie. Op deze locatie kan, onder een aantal
voorwaarden ca. 18.000 m2 (max. 19.000 m2 bij meer ondergronds bouwen) worden
gerealiseerd. Bij de stedenbouwkundige inpassing zal rekening worden gehouden met
de ligging binnen Rijks Beschermd Stadsgezicht. Verder zullen de benodigde
veiligheidsmaatregelen zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast (zie verder
de bijlage). In het vervolgtraject zullen de stedenbouwkundige uitgangspunten worden
uitgewerkt naar concrete stedenbouwkundige randvoorwaarden en zullen richtlijnen
ten aanzien van beeld-kwaliteit en inrichting van (semi-)openbare ruimte worden
geformuleerd.


Een dergelijke vaststelling op vierkante meters zonder stedenbouwkundig kader in
relatie tot de waarden van het beschermd gezicht betekent dat je je laat gijzelen door
de kwantitatieve uitgangspunten van de grondexploitatie. De stad gaat hier tenslotte
veel openbare straat verkopen.

In het recente verleden is de nieuwe ambassade van de Volksrepubliek China de
uitkomst van langdurige studie en overleg. Het is een poging een groter volume een
begrijpelijke maat en schaal te geven in de context van het villapark.

De administratie van Eurojust verdient een betere plek en de plek zelf verdient een
aanpak die de omgeving rijker en beter maakt. Deze stedenbouwkundige
uitgangspunten vergroten juist de ontstane ruimtelijke chaos. Een omgeving van
monumentale villaas en groen verdráágt geen toren van 50 meter en geen gebouw van
pakweg 100 meter lang. Daar verandert de architectonische vorm niets meer aan –net
zo min als de tuininrichting of het ontwerp van het lange hekwerk.
Zo wordt de Internationale Zone de kantoor-vergaarbak van een kruidenier in plaats
van de prestigieuze omgeving die haar instellingen verdienen.
Hier gooit de stad haar eigen beschermde stadsgezicht in de vuinisbak. En ja, de
burgerij gaat zich hierbij roeren!


Peter Drijver
architect
Uit de aanwijzing beschermd stadsgezicht Zorgvliet:

Nadere typering van de te beschermen waarden
Als bij geen andere wijk in de Residentie wordt het bebouwingsbeeld van Zorgvliet gekenmerkt door voor
Nederlandse begrippen ongekend grote villa's. De relatie tussen de bebouwing, het groen en het water in zijn
parkachtige aanleg in een glooiend terrein heeft hoge landschappelijke waarde en een unieke ruimtelijke kwaliteit.
Zorgvliet ligt in het grote aaneengesloten stedelijke groengebied dat overloopt naar de Scheveningse Bosjes tot
aan de Nieuwe Scheveningse Bosjes en Klein Zwitserland. De wijk draagt in hoge mate bij aan het groene
stadsbeeld en heeft mede hierdoor een belangrijke recreatieve funktie.

Typerend zijn:
- de architectuur en de stedebouwkundige opzet van monumentale villabebouwing in een weids landschapspark;
- de historische en landschappelijke waarde van het landgoed Zorgvliet;
- de historische betekenis en de groenaanleg van de Scheveningseweg alsmede de open structuur van de rand van
de wijk langs deze weg als overgang naar de tegenovergelegen Scheveningse Bosjes;
- de Haagse Beek en de waterstructuren aan de Groot Hertoginnelaan en Andries Bickerweg;
- de cultuur- en architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde van het Vredespaleis met water en
tuinaanleg.

Waardering

De karakteristiek van deze vroeg 20e-eeuwse wijk bestaat uit een landschappelijke aanleg in glooiend terrein met
riante villa's in grote tuinen aan een overwegend gebogen stratenpatroon. Zorgvliet is van belang wegens
bijzondere landschappelijke, stedebouwkundige, cultuur- en architectuurhistorische waarden.
 

·
what else!
Joined
·
1,796 Posts
Discussion Starter · #20 ·
Zo, da's informatief en kritisch lees- en kijkvoer!
Dank Peter
 
1 - 20 of 350 Posts
Top