SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

· Fan van de Neudeflat
Joined
·
3,816 Posts
^^ Mwoah, bij een lengte als dit zal dat wel meevallen. Bij een Gotthardtunnel kan ik me daar wel wat bij voorstellen.

Bij tunnelveiligheid lijkt scheiding van rijstroken en afstand houden me trouwens veel belangrijker dan de snelheid.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top