SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Ultras Amsterdam
Joined
·
561 Posts
Als ze dan dit hele knooppunt opnieuw inrichten, waarom dan op de weg van onder naar boven ( foto 1 ) stoplichten. Jammer dat ze hier ook niet met fly-overs hebben gewerkt, bevordert toch de doorstroming. Voor de rest ziet dit er erg gaaf uit.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top