SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· Wereldburger
Joined
·
938 Posts
Ik houd ook van tunnels! Echt een prachtig ontwerp! Hopelijk krijgt dit project net zoveel aandacht als andere leuke projecten... Hopelijk krijgen we genoeg update foto's te zien.
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top