SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29715 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
1 - 2 of 140 Posts
Mijn goedkeuring hebben ze! Ik zou zeggen niet te lang praten, snel beginnen. Kunnen ze die boor na een onderhoudsbeurt gelijk weer inzetten om de andere tunnels te boren.
1 - 2 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top