SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29463 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
1 - 2 of 2 Posts
Den Haag doet het goed met het maken van tunnels. Heeft iemand een overzichtje met autotunnels in DH?
^ok bedankt! Ik kan me herinneren dat ik door een aantal tunnels ben gereden, dat zullen de Konings- en Sijtwendetunnel wel geweest zijn. Vandaar dat ik dacht dat er nog meer waren.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top