SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29690 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
41 - 60 of 140 Posts
^^ ^^ Imposant!
Tweede foto lijkt net alsof er toch nog een paaltje over het hoofd is gezien :)
Nog een plaatje:

Bron: Cobouw, 18 december 2006

Boortransport

De 63 meter lange tunnelboormachine van de Hubertustunnel werd afgelopen weekeinde in delen vervoerd van de ontvangstkuip bij het Hubertusviaduct naar de startschacht aan de Landscheidingsweg. De TBM, genaamd Gravin De-Boora, boorde de afgelopen vijf maanden de eerste tunnelbuis met een lengte van 1400 meter en een doorsnede van 10,5 meter. De Hubertus Tunnel Combinatie, een combinatie van BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en Van Hattum en Blankevoort, boorde daarbij voor het eerst in Nederland onder bebouwing door. In Den Haag verzakte diverse kazernegebouwen van Defensie enkele millimeters, maar alle zettingen bleven binnen de marges. De Hubertustunnel gaat in de zomer van 2008 open voor verkeer.


Foto: Jos van Leeuwen
Hé een foto van Jos van Leeuwen. Die houdt kantoor op nog geen 150 meter van mijn huis. Goeie (pers)fotograaf is dat! Is volgens mij overal als haantje de voorste erbij om wat plaatjes te schieten :)

Deze is ook indrukwekkend. Echt een MONSTER van een boorkop.
Bron: Cobouw, 7 maart 2007

Tunneltoerit

In Den Haag bouwen medewerkers van bouwcombinatie HTC een steigerconstructie op voor de bouw van een betonnen dak bij de startschacht van de Hubertustunnel. Deze week heeft de tunnelboormachine de eerste 100 meter van de tweede tunnelbuis geboord. Intussen kan de afbouw van de ingang van de eerste tunnelbuis worden gestart. De tunnel is onderdeel van de zogenoemde Noordelijke Randweg en wordt bijna anderhalve kilometer lang. Bouwers zijn BAM Civiel, Wayss und Freytag en Van Hattum en Blankevoort.


Foto: Ton Borsboom
Bedankt voor de info Marin. Het wordt ineens een belangrijk project voor mij, omdat ik ga verhuizen naar een kant van de stad waar ik er regelmatig gebruik van zal gaan maken... Het schiet in elk geval wel op!
Ik heb er niet veel mee te maken, maar vind het net zo interessant! Blijft nog steeds uniek. Stadstunnels in Nederland. En de eerst geboorde tunnel onder bebouwing door. Hopelijk een eye-opener als alternatief voor een omlegging van de N69 om Valkenswaard. Een geboorde tunneltraverse lijkt me het mooist om het omliggende landschap te ontzien en bouwoverlast te voorkomen.

Bedankt voor de info Marin. :)
Bron: Cobouw, 13 april 2007

Dwarsverbindingen

In Den Haag zijn medewerkers van bouwcombinatie HTC begonnen met het aanleggen van de dwarsverbindingen in de langst geboorde verkeerstunnel in stedelijk gebied, de Hubertustunnel. De bijna anderhalve kilometer lange verkeerstunnel, die onderdeel is van de van de Noordelijke Randweg, krijgt in totaal vijf dwarsverbindingen die het mogelijk maken in geval van onderhoud of nood van de ene naar de andere tunnelbuis te lopen. Omdat de tunnelboormachine momenteel ongeveer 20 meter per dag boort, verwacht men dat het boren van de tweede tunnelbuis eind mei klaar is. Bouwcombinatie HTC bestaat uit BAM Civiel, Wayss und Freytag en Van Hattum en Blankevoort.


Foto: Ton Borsboom
Erg mooi... Zou er graag eens doorheen rijden..
Erg mooi... Zou er graag eens doorheen rijden..
Dan heb je nog geduld nodig tot (de 2de helft van) 2008.
Over een klein jaartje kun je erdoor heen rijden. Eind mei moet de tweede tunnelbuis geboord zijn. De afbouwwerkzaamheden duren ongeveer 9 - 12 maanden.
Over een klein jaartje kun je erdoor heen rijden. Eind mei moet de tweede tunnelbuis geboord zijn. De afbouwwerkzaamheden duren ongeveer 9 - 12 maanden.
Dan zou het dus zelfs eerder dan de 2de helft van volgend jaar kunnen worden. Dat zou wel leuk zijn.
Eerder was 2007 gepland.

Hopelijk kan de tunnelboormachine meteen aan de slag aan de westelijke rondweg van Den Haag.

Zijn er ook visualisaties (ookwel video-impressies) beschikbaar van de tunnel?
Meer:

Bron: Engineering 360, 16 april 2007

Boorwerk Haagse Hubertustunnel nadert einde

De tweede tunnelbuis van de Hubertustunnel in Den Haag is naar verwachting half mei klaar. Volgens de gemeente boort tunnelboormachine De-Boora per etmaal 20 meter tunnel. De tunnel krijgt 750 tunnelringen met een totale lengte van 1500 meter. Momenteel zijn 507 ringen geboord (pdf). Klik hier voor een filmpje over de aanleg.
De boormachine is inmiddels het laatste gebouw op het tracé gepasseerd. Het is volgens de gemeente voor het eerst in Nederland dat er onder gebouwen door is geboord. Uit de monitoring blijkt dat er nauwelijks verzakkingen zijn en dat er geen gebouwen zijn beschadigd.

De boormachine heeft een doorsnee van 10,5 meter, een lengte van 63 meter en een gewicht van 1500 ton. De eerste tunnelbuis was in november 2006 klaar en wordt nu afgebouwd.

De Hubertustunnel krijgt in totaal vijf dwarsverbindingen, die in geval van nood dienen als vluchtroute. Met de aanleg hiervan is deze week een begin gemaakt. Vrieslansen van 5 meter lang worden van de eerste naar de tweede buis geboord.

Door de vrieslansen wordt vervolgens pekel gepompt, en afgekoeld tot -30° C, waardoor de grond rondom de lansen bevriest. Na ongeveer vier weken kan dan de grond tussen de beide buizen worden weggehaald. In juni 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.
Gisteren iets gelezen over de wens van de 4 grote steden en de 4 provincies Noord en Zuid Holland, Utrecht en Flevoland (die laatste weet ik niet 100% zeker) dat zij spoedig geld willen voor het aanleggen van een ondergrondse ringweg in Den Haag.
Ook zou er geld moeten komen voor een betere snelwegverbinding Amsterdam Almere, maar dat laatste is voor deze thread bijzaak.
^ Ik woon sinds twee weken in het stadsdeel Segbroek, langs de westelijke ringweg dus. Gisteren viel er een wijkfoldertje in de bus, waarin stond dat er op 24 april (geloof ik) een informatie/inspraak avond m.b.t tot dit deel van de Ring, staat gepland.

De sfeer ten opzichte van de plannen bij de buurtbewoners is allesbehalve positief (althans, dat proef ik in de verschillende gesprekken en columns...). 'Men' is bang dat de verkeersintensiteit dramatisch zal toenemen en dat dit weer de nodige geluids- en stankoverlast met zich mee zal brengen. Waar dat op gebaseerd is weet ik niet. Ik denk juist dat de plannen moeten zorgen voor een betere afwikkeling van de huidige verkeersstromen (en dat is hard nodig ook).

Ik zal eens kijken of ik tijd heb, want ik ben wel benieuwd naar de plannen. Voorzover ik het begrepen heb zijn er verschillende scenario's bedacht, waarvan de meeste vrij ingrijpend zijn (met veel tunnels). Hopelijk is er wat visueel informatiemateriaal beschikbaar...
De motivatie om tegen te zijn is puur en alleen gebasseerd op angst. Dit heeft weer de nodige onderzoeken tot gevolg om aan te tonen dat die angst ongegrond is. Dus bij voorbaat al 10 jaar vertraging op de bouwstart.

Waarschijnlijk is de Hubertustunnel een praktijkvoorbeeld aan deze bewoners zodat zij kunnen zien dat overlast e.d. meevallen.

Uiteindelijk komt er toch weer een halve oplossing waardoor we over 15 jaar bij oplevering alweer druk aan het maken zijn over verbreding of ondertunneling of wat dan ook van de Haagse Ring.
Het idee van die hele ringweg is ontlasting van straten op maaiveld. Er komt dus als het ware een ader met meer capaciteit in de plaats die ondergronds komt te liggen. De leefbaarheid gaat in die gevallen alleen maar omhoog. Ook de bereikbaarheid komt ten goede omdat door de bundeling stromen hoogwaardiger zijn aangelegd. Alleen financieel kan het een probleem vormen.
Een overzicht van de plannen met betrekking tot de Noordwestelijke Hoofdroute

Bron: www.denhaag.nl

Inhoud
De Noordwestelijke Hoofdroute staat voor het plan van ingrijpende verkeersmaatregelen op het traject Sportlaan-Segbroeklaan-President Kennedylaan-Johan de Wittlaan. Deze maatregelen zijn nodig om het verkeer op deze route beter te laten doorstromen. Maar ook om een snelle afwikkeling van de tramlijnen van en naar Scheveningen te garanderen en het kruisend langzame verkeer op een veilige manier af te wikkelen.

Het plangebied


Traject opgeknipt in deelplannen
Om de discussie over de Noordwestelijke Hoofdroute te vereenvoudigen en om inzicht te krijgen in wat de mogelijke keuzes zijn van de maatregelen, is het traject in vijf deelplannen opgeknipt. Wel dient de samenhang van de plannen in het oog gehouden te worden.

Per deelplan kan aan één of meerdere maatregelen en/of varianten worden gedacht, zoals b.v. de aanleg van een auto- of tramtunnel of verbreding van de weg. De aanwezigheid van de Haagse Beek met het groen daaromheen maakt het vinden van een goede oplossing niet eenvoudig. De Haagse Beek is een belangrijke, waardevolle ecologische verbinding in de stad. Het nemen van maatregelen voor het verkeer kan ten koste gaan van de kwaliteit van deze verbinding.

De maatregelen en varianten van de afzonderlijke deelplannen worden in een volgend stadium van het onderzoek op haalbaarheid onderzocht en getoetst. Daaraan voorafgaand wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat plan van aanpak geeft de belangrijkste criteria aan waar de haalbaarheidsstudies aan moeten voldoen. Deze criteria gaan onder andere over het inzichtelijk maken van de gevolgen van maatregelen voor de verkeersafwikkeling, de effecten op de kwaliteit van lucht en geluid, en de leefbaarheid en inpassing in de omgeving.

Sportlaan
Het huidige profiel van de Sportlaan bestaat uit één rijstrook per richting met daarlangs, smalle fietsstroken en een parkeerstrook tussen de bomen aan de huizenzijde. De woningen worden vanaf de Sportlaan ontsloten. De bussen hebben geen aparte halte maar stoppen direct langs de rijbaan, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor fietsers en het overige verkeer. De capaciteit van de Sportlaan is op dit moment onvoldoende om het verkeer goed te verwerken. Zeker gezien de functie van de weg als onderdeel van de stedelijke ruit en de verwachtingen over het toekomstig verkeersaanbod. De dagelijkse files -zullen zonder maatregelen- in de toekomst alleen maar toenemen en voor meer oponthoud en verkeersoverlast zorgen. Niet alleen zou de verkeersafwikkeling verbeterd moeten worden, ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid zou beter gegarandeerd moeten worden. Bij het zoeken naar oplossingen zal bovendien terdege rekening gehouden moeten worden met de Haagse Beek die langs de Sportlaan loopt en de ecologische functie van het gebied er omheen.

Huidig dwarsprofiel Sportlaan:


Dwarsprofiel in het geval van een tunnel:


Mogelijke alternatieven op de kaart:


De andere deelplannen:
Segbroeklaan

Houtrustbrug

Kruising President Kennedylaan - Stadhouderslaan

Kruising Johan de Wittlaan - Scheveningseweg
Sommige mensen zijn echt achterlijk en weten niet eens waar ze op tegen zijn....hoe kan je nou tegen het oplossen van verkeersproblematiek (ondergronds) met alleen nog bovengronds bestemmingsverkeer zijn?????
41 - 60 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top