Skyscraper City Forum banner

??

1 - 13 of 13 Posts

·
bramaportowa.pl
Joined
·
11,073 Posts
Jestem bezradny: jest schludnie, minimalistycznie, jakiś tam urban to pewnie jest - ale jakieś to takie "wycięte" z papieru; zero planów, zero GO, zero niczego ... :nuts:

Tak gdzieś z siedem?

edit: ISO400, 1/125, f/14? nie kumam zabiegu :eek:
 
1 - 13 of 13 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top