SkyscraperCity banner

21 - 40 of 41 Posts

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Een hotel met 150 kamers,een bezoekerscentrum, 700 luxe vakantiehuisjes (bos-, paal- en plateauwoningen), een waterpark, fietspaden en een eco-golfterrein...

Er werd voorheen ook vermeld dat er een Ecopolis of een 'all weather'-centrum voor edutainment zou komen? Zou dit nog in de nieuwe plannen passen?
Iemand hier iets over gehoord? :|:|:|
Dit komt aan de nog te ontwikkelen 'Hoofdtoegangspoort' van het nationaal park Hoge Kempen, en heeft met bovenstaande niks te maken.
Dat moet er dus inderdaad nog allemaal komen, maar wanneer??....
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Voor diegene die geïnteresseerd is in de totale ontwikkeling van het gebied Eisden/Lanklaar moet zeker het document op onderstaande link lezen!! Plannetjes, foto's, schetsen en uitleg:
http://www.mervlaanderen.be/uploads/b286.pdf

Hieruit onderstaand stukje, ivm toegangspoort:
4.3 DEELGEBIED EISDEN
Harde recreatieve functies worden ontwikkeld in de zuidelijke pool Eisden. Er is ruimte voor commerciële functies
als handel (retail) en voor dagtoeristische attracties en voorzieningen (leisure, enter- en edutainment).
De bestaande leisure-voorzieningen van Maasmechelen Village als het Outlet Center, de Euroscoop, het hotel en
de respectievelijke bijhorende parkeerfaciliteiten vormen de aanzet voor de verdere ontwikkeling. De achtergevel
van Maasmechelen Village aan de groene corridor wordt visueel gebufferd door een sterke groenaanplant op de
flanken van de ‘vallei’. De achtergevel (en dienstweg) aan de zijde van de schachtbokken wordt afgewerkt met
een bouwstrook die een nieuw gezicht naar het Nationaal Park Hoge Kempen verzorgt. De bebouwing kan tot de
rand van de verdiepte corridor worden voortgezet, alwaar een bakenelement de aankondiging vormt van de
voorzieningen op de Eisden-site. Deze bebouwing (nuttige commerciële oppervlakte tot 15.000 m²) kan ingevuld
worden met hoogdynamiserende handelsgeoriënteerde en commerciële ontwikkelingen (retail, design,
lifestyle,…) en/of met leisure en all-weather-dagtoeristische functies. De gebouwen doen dienst als de afwerking
van de achterkant van het Outlet Center en krijgen een front naar een centraal plein rondom te schachtbokken.
De architectuur kan zowel een specifieke stedelijke uitstraling krijgen, als een sterk landschapsgeïntegreerde
verschijning (bijv. met groendaken die overvloeien in het landschap), afhankelijk van het soort centraal plein dat
er gecreëerd wordt en de interferentie die bewerkstelligd wordt met de centrale groen-recreatieve corridor die een
ruimtelijke doorwerking kan krijgen tot nabij de schachtbokken.
De schachtbokken hebben als cultuurhistorisch relict van nature een sterke landschappelijke aantrekkingskracht
(door hun hoogte en specifieke verschijningsvorm). De schachtbokken en directe omliggende omgeving worden
daarom gebruikt om de effectieve hoofdtoegangspoort uit te werken. De schachtbokken zullen als baken blijven
bestaan en in hun poortwaarde worden versterkt. Ze zullen het symbool vormen voor de toegang tot het NPHK.
De constructies van de schachtbokken (zowel de gerestaureerde als de ruïne) kunnen een functie opnemen
binnen de uitwerking van een ecopolis/ecotopia of bezoekerscentrum,… waar de informatie over het NPHK aan
de man gebracht kan worden. Een natuureducatief bezoekerscentrum kan in de schachtbokken worden
toegelaten. Er kan mogelijk ook gedacht worden aan een direct eraan gerelateerde infrastructuur, die de
symboolwaarde van de schachtbokken respecteert (bijv. sterk landschapsgeïntegreerde of voor het NPHKsymbolische
vormgeving, open structuren,…). Het ‘gebouw’ dient dan als een soort ‘non-architectuur’ te worden
opgevat en is uitgesproken landschappelijk in z’n verschijning.
Rondom de schachtbokken wordt een centraal plein aangelegd, functionerend voor de totale toegangspoort en
vormgegeven door de omliggende nieuwe bebouwing en parkaanleg. De wanden / randen ten oosten en ten
westen van de vrije ruimte rond de schachtbokken zullen aan strenge voorschriften moeten voldoen (poortfunctie
NPHK!). De zuidelijke toegang naar deze hoofdtoegangspoort-zone verloopt via de recent heraangelegde Franse
Tuin. De koppeling en overgang naar de centrale groen-recreatieve corridor (als noordelijke toegang) moet op
een logische en duidelijke wijze worden uitgewerkt. De huisstijl of corporate identity van het NPHK wordt
gerespecteerd bij de inrichting van het openbaar domein op het centrale plein.
Net ten noorden van de bestaande kunstacademie, Franse Tuin, Hotel en Euroscoop wordt een ‘mainstreet’
aangelegd en vormgegeven als een sterke ruimtelijk structurerende as. Deze mainstreet wordt ook doorgetrokken
tot in het Outlet Shopping Center. De belendende voorzieningen, infrastructuren en gebouwen krijgen een
duidelijke ‘stedelijke’ voorkant naar deze mainstreet als openbaar domein. Het is vanzelfsprekend dat de
inrichting van deze belangrijke drager erg zorgvuldig moet gebeuren, zeker ter hoogte van het centrale
schachtenplein.
Ten noorden van de mainstreet, in een +/- 100 meter diepe strook, wordt een zone voorzien waar een intensieve
stedelijke ontwikkeling mogelijk is zoals leisure, retail, commerciële functies, all-weather-dagtoeristische
attracties, wellness,… (oppervlakte ca. 8 ha). De noordelijke grens van deze zone komt tot net voorbij de
noordelijke bouwlijn van de schachtbokken, zodat dezen (zoals in de tijden van ontginning) deel uitmaken van
een gedefinieerde ruimte en niet meer solitair in het landschap staan. De zone kan intensief en sterk bebouwd
worden. De bebouwing wordt in zones aaneensluitend ontwikkeld, startend in het oosten, waarbij aansluiting
gezocht wordt bij het centraal plein rond de schachtbokken (frontwerking). Verder wordt er een gefaseerde
ontwikkeling naar het westen toe voorgesteld. In deze zone kunnen de bebouwde delen gescheiden worden door
onbebouwde stroken waardoor het landschap tot de ‘mainstreet’ doordringt, maar ook veiligheid en toelevering
gegarandeerd blijven. De ontwikkelingen kunnen gebeuren volgens een principiële illustratieve doorsnede (zie
figuur) waarbij het gebouw zich enerzijds richt op de mainstreet en anderzijds zich kan openen naar het NPHK
(evt. zonder commerciële verschijningsvorm / uitstraling). Het zou ook mogelijk kunnen zijn om op het dak
bebouwing toe te laten met panoramische uitzichten. De architectuur zal zich aan verder uit te werken
randvoorwaarden moeten houden (bijv. materiaalgebruik, volumewerking, dakvorm en –begroeiing,…).
Ten zuiden van de mainstreet, westelijk van de kunstacademie wordt een zone bestemd voor het ontwikkelen van
bijkomende parkeergelegenheid (oppervlakte ca. 5 ha). De aanwezigheid van voldoende en nabijgelegen
parkings is immers een investeringsvoorwaarde voor de (aangrenzende) hoogdynamiserende functies. Het
parkeren gebeurt zeker alvast bovengronds, maar indien mogelijk ook ondergronds in 1 of 2 lagen. Voorlopig
richtcijfer voor de parkeerruimte bedraagt 1250 wagens (per laag). De bovengrondse aanleg zal gebeuren als een
landschappelijke esplanade (parkaanleg, bomendek) en laat een (gedeeltelijk) meervoudig ruimtegebruik toe
(bijv. voor evenementen, cultuurmarkten, openluchttentoonstellingen,…).
In de zone ten noorden van de intensieve stedelijke ontwikkeling verschuift de aandacht naar een minder
intensief ruimtegebruik in een landschappelijk kader. In een aangelegde parkachtige omgeving (oppervlakte ca. 7
ha) kunnen diverse toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, zowel indoor, maar voornamelijk outdoor. Het is een
overgangszone tussen leisure-ontwikkelingen (in het zuiden) en de NPHK-corridor (in het noorden). Een
aangelegd park zorgt ten allen tijde voor een (tussentijds) eindbeeld en is een stedenbouwkundige enveloppe die
de overgang maakt naar de groene corridor. Hierbinnen kunnen recreatief georiënteerde functies en gebouwen
worden ontwikkeld (geen louter of 'zware' commerciële voorzieningen), zij het dat er veel beperktere bebouwing
en kleinere volumes zijn toegelaten dan in de aangrenzende stedelijke zone. De gebouwen kunnen verschijnen
als paviljoenen in het park, met een landschapsgeïntegreerde architectuur. Voor de toegelaten functies binnen
deze zone kan niet-limitatief gedacht worden aan fietsparcours, veldstudiecentrum, bezoekersonthaal, ruimten
voor 'verdieping', speeltuinen, wellness, actieve ontspanning,… Aan de oostelijke rand van deze zone wordt
aansluiting gezocht met het schachtenplein. Verwijzend naar het voormalig infrastructuurlandschap - op deze plek bevond zich een bundeling van spoorlijnen - kan een lineaire structuur als leidraad gehanteerd worden bij de
structuurbepaling en inrichting van deze zone.
In het deelgebied Eisden worden verblijfsrecreatieve functies uitgesloten (behoudens het bestaande hotel en
eventueel een beperkte overnachtingscapaciteit exclusief en specifiek gekoppeld aan een veldstudiecentrum).
De zone ten zuiden van de Zetellaan (buiten de bestemmingszone ‘uitbreidingsgebied voor stedelijke functies’)
wordt mee bekeken in de integrale ruimtelijke benadering van de site Eisden-Lanklaar. Het betreft enerzijds de
bestaande zuidelijke toegangswegen (ontsluitingsweg vanaf de E314), de bestaande parking en het regionaal
(toeristisch) bezoekerscentrum in ontwikkeling tegenover de Euroscoop. Anderzijds bieden de locaties ten zuiden
en oosten van de bestaande parking en de Zuidwillemsvaart een aantal niet te onderschatten potenties
(zichtlocatie aan toegangsweg, ligging aan waterkant). Voor deze zone (oppervlakte ca. 1 ha) kan, als aanvulling
op het Outlet Shopping Center, gedacht worden aan een bijkomende ‘harde’ ontwikkeling in de sfeer van
commercie, handel (retail), showroom, leisure,… eventueel met de uitbreiding van de parkeermogelijkheden.
Langs de Zuidwillemsvaart kan een waterfrontontwikkeling plaatsvinden, bijvoorbeeld voor residentieel wonen
('wonen aan het water'), met respect voor de toeristisch-recreatieve routes làngs (fietsers) en óp het kanaal
(pleziervaart,aanlegsteiger, jachthaven).
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
1 zaak die echter nog 'zogezegd' niet vast ligt, is wat er achteraf met de 700 wooneenheden gaat gebeuren, eens gebouwd.
Waarschijnlijk worden deze voor 99% aan Hollanders verkocht als vakantiewoning, waarbij er toch een aantal hier hun vast verblijf gaan maken.:bash:

Ik had het liever gezien dat het echt vakantiewoningen zouden worden, die je voor een weekend of enkele weken kan huren, op moment dat je een verblijf plant in de buurt.

Nu krijg je eigenlijk een woonwijk binnen een toeristisch gebied, en dat is toch misplaatst!
 

·
Registered
Joined
·
596 Posts
MAASMECHELEN - Winkelcentrum M2 breidt in het najaar van 2010 uit met een retailpark van vijf winkelgebouwen, in totaal ca. 5.700 vierkante meter groot.

Het winkelcentrum is een van de 35shoppingcenters die multinational SCC in heel Europa exploiteert. Nu plant SCC vijf winkelunits langs weerszijden van de Layensweg, die in de handelszone de Koninginnelaan verbindt met de Ontsluitingsweg. Ze sluiten aan bij twee M2-winkelblokken voor JBC, Brantano en E5-Mode en bij de overdekte shoppinggalerij met een zestigtal winkels.

'Eerder dit jaar kocht SCC-België de nodige terreinen van de gemeente', vertelt M2-manager Catia Spagnoletti over het op stapel staande project voor grootwinkels. 'Tegen de zomer vragen we de socio-economische en de bouwvergunning aan, want eerst moeten we de onderhandelingen met kandidaten afronden. Dat is voor binnenkort. Hun wensen bepalen mee de bouwaanvraag en het investeringsbudget. In elk geval gaat het over winkels die niet concurrentieel, maar complementair zijn met het huidige aanbod en die een extra commerciële uitstraling geven aan Maasmechelen als shoppingstad.'

'Dat een onderneming middenin de mondiale economische crisis investeert en de winkeloppervlakte uitbreidt van twaalfduizend naar bijna achttienduizend vierkante meter, is opbeurend en positief', reageert schepen Erik Kortleven van Economie (open VLD) enthousiast. 'Dit genereert weer bijkomende tewerkstelling, wetende dat meer dan tien procent van de Maasmechelse werklozen een verkopersprofiel heeft.'

Op dit moment werken 386mensen in M2, een aantal dat door de komende investeringen in 2010 met vijftig tot zeventig eenheden toeneemt. De tellers van M2 tekenden in 2008 twee miljoen bezoekers op. Vooral Belgen, zo'n 80 tot 84procent, leert bijkomend onderzoek volgens Catia Spagnoletti. De rest betreft een even groot deel Nederlanders en Duitsers.

Behalve M2 runt SCC België ook Ville2 in Charleroi. Het Brusselse City2 aan de Nieuwstraat werd enkele jaren geleden verkocht.
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Centerparcs bouwt complex in EisdenCenter Parcs gaat het vakantiepark uitbouwen van Terhills, het project aan de mijnterrils en grindplassen in Eisden/Lanklaar (Maasmechelen/Dilsen-Stokkem). Terhills krijgt een vakantiepark dat gericht is op het Nationaal Park Hoge Kempen. Tegen 2017 moet het klaar zijn.
Onze redactie vernam het nieuws tijdens de opening van Park Bostalsee in Saarland. LRM, eigenaar van de gronden, en de directie van Center Parcs Europa willen het nieuws nog niet bevestigen vooraleer de laatste horden zijn genomen, maar de plannen voor het nieuwe complex liggen al op de tekentafel.

“Center Parcs gaat dit zeker doen”, zegt hun bioloog en landschapsarchitect Jean Henkens. “We gaan er een project van maken dat Limburg waard is. Het wordt een plek waar je kunt herbronnen.”

"Duurzaam resort"

Bij LRM reageert algemeen directeur Stijn Bijnens verheugd op de interesse van Center Parcs. “Het concept is voor ons superbelangrijk. Het moet een duurzaam resort worden voor het Nationaal Park en mag geen tewerkstelling kosten aan andere vakantieparken in onze provincie.”

Bron: HBVL
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Mijnterril krijgt megakuuroord
Vandaag om 06:42 door Mark dreesen


Maasmechelen / Dilsen-Stokkem
Op een mijnterril op Terhills in Eisden/Lanklaar is initiatiefnemer Luc Kumpen gestart met de bouw van Elaesa, een gigantisch kuuroord.

Het gaat om een miljoenenproject dat pas klaar zal zijn als het toekomstige vakantieresort Terhills ook opent, in 2017. “Ik heb meer dan 14 jaar nagedacht over dit project”, zegt Kumpen. “Het gebouw wordt ruim 5.000 vierkante meter groot met meerdere verdiepingen. Centraal trekt een 15 meter hoge mastaba, een afgeknotte piramide, de aandacht. Langs de waterplas komt een galerij van 36 zuilen. Binnen zijn er zeven sauna’s en drie zwembaden.”

HBVL 9/10/2014
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Futuristisch kuuroord van 12 miljoen op flanken mijnterrilDe Vlaamse regering heeft vrijdag op voorstel van minister-president Kris Peeters een investeringssteun van een miljoen euro toegekend voor de bouw van een thermaal kuuroord in Eisden/Lanklaar. Initiatiefnemer Luc Kumpen gaat in het gebied de Maasvallei, op de flanken van de mijnterrils van Eisden, een nieuw kuuroord bouwen.

Luc Kumpen, eigenaar van kledingwinkel Fashion Point, is al twaalf jaar bezig met het project. "Met deze steun van de Vlaamse regering kunnen we eindelijk van start gaan. Ik ben er zeer blij mee", reageert hij. Het project kost meer dan twaalf miljoen euro. Buiten de Vlaamse steun, wordt de rest van de investering met privémiddelen en bankleningen gedaan.

Kumpen wil al deze zomer starten met de bouw van zijn 'kuuroord', maar het gaat ten vroegste eind 2017 klaar zijn.

HBVL 18/05
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
^^ Als dit project even doordacht is als SentowerPark in Opglabbeek, dat ook 1 miljoen Vlaamse subsidie van Peeters gekregen heeft, dan ziet het er niet goed uit! (ik vind het het er zowiezo niet goed uitzien!! :nuts:

SentowerPark staat namelijk al te koop na minder dan een jaar, en heeft volgens geruchten bij bijna alle leveranciers/aannemers nog rekeningen open staan.....
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
werken zijn al bezig:Bouwheer Luc Kumpen en Tobias Reeckmans, projectdirecteur van Maas Valley Development Company, een LRM-dochteronderneming die het masterplan voor de ontwikkeling van de mijnterreinen van Eisden uitvoert , en plannen op achtergrond:


Project heeft blijkbaar 'Lemuria', hoewel De Standaard vandaar in zijn artikel over 'Elaesa' spreekt??

Weinig over terug te vinden.
Wordt gerealiseerd door 'Immo Morran NV'

Aandeelhouders zijn: NV Morran, vertegenwoordigd door Jean-Luc Kumpen en NV Immor, initieel vertegenwoordigd door Robert Kumpen, maar sinds wijziging in 2012 ook vertegenwoordigd door Jean-Luc Kumpen.

Benieuwd of dit project ooit echt rendabel gaat functioneren, heb er zo mijn bedenkingen bij.
 

·
Registered
Joined
·
645 Posts
^^ Als dit project even doordacht is als SentowerPark in Opglabbeek, dat ook 1 miljoen Vlaamse subsidie van Peeters gekregen heeft, dan ziet het er niet goed uit! (ik vind het het er zowiezo niet goed uitzien!! :nuts:

SentowerPark staat namelijk al te koop na minder dan een jaar, en heeft volgens geruchten bij bijna alle leveranciers/aannemers nog rekeningen open staan.....
Het ziet eruit als een Incatempel. Zou hier ook zoveel (financieel) bloed gaan vloeien?

En ik dacht ook al direct aan SentowerPark, toen ik het plan van dat kuuroord zag. :nuts::eek:hno:
 

·
Je Maintiendrai
Arat Kilo
Joined
·
980 Posts
Voor het eerst in Maasmechelen Village geweest.

Mijn God het wemelt van de Aziaten. En die hebben allemaal de zwaarste boodschappentassen. Ik weetniet wat het geheim is maar de andere winkelcentra in Belgie (die allemaal in grotere steden liggen) kunnen nog wat van Maasmechelen leren. Aan de prijzen zal het in iedere geval niet liggen want voordelig winkelen is het daar bepaald niet. Ik vermoed dat er heel gericht wordt geadverteerd.

Bovendien voelen de Aziaten zich daar duidelijk thuis: ik zag een paar traditioneel Chinese straat acts (dansende draak en drums) plots voorbij marcheren in een soort mini-stoet.
.
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Wegens veel protest op het afsluiten van de wandelpaden rond de plas bij Connecterra, door de komst van het nieuwe recreatiedomein van Centerparcs (zie: https://www.grenslandactueel.com/2018/03/12/handtekeningen-voor-behoud-wandelpaden-video-en-fotos/ )

is er nu een oplossing gekomen door het domein te bypassen via het water.
Het pad komt voor Centerparcs door over het water te liggen.

Groen licht voor drijvend wandelpad over meer Terhills
Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft goedkeuring gegeven voor de bouw van een drijvend wandelpad over het meer van Terhills. De start van de werken is voorzien na het broedseizoen van 2019. “De brug is 350 meter lang en loopt als een soort pontonbrug rakelings over het water”, legt burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) uit.https://www.hbvl.be/cnt/dmf20181202_04004880/groen-licht-voor-drijvend-wandelpad-over-meer-terhills
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Bouw vakantiepark Terhills gaat dit voorjaar van start

Bouw vakantiepark Terhills gaat dit voorjaar van start

Het resort moet in het najaar van 2020 haar deuren openen


De bouw van het vakantieresort op Terhills start dit voorjaar. De raad van bestuur van Terhills NV besliste over de aanbesteding van de bouwwerken en gaf zo groen licht voor de realisatie van de woningen en de infrastructuur van het resort. Verwacht wordt dat het vakantiepark in het najaar van 2020 haar deuren zal openen. Het resort krijgt 250 vakantievilla’s met een duurzaam karakter die ingebed worden in de natuur.


De Limburgse Investeringsmaatschappij, LRM, heeft als opdracht om de voormalige mijnsite van Eisden met haar unieke industriële erfgoed om te vormen tot een bovenregionale toeristische bestemming. De Raad van Bestuur geeft vandaag groen licht voor de realisatie van de vakantiewoningen en infrastructuur. Het totale investeringsbedrag waarvoor goedkeuring werd gegeven is 56 miljoen euro.

De Raad heeft beslist dat finale onderhandelingen kunnen aangevat worden met Willemen Construct als aannemer voor de bouw van de vakantievilla’s. Voor het lot infrastructuur gaat het over de THV Willemen Infra/ Van de Kreeke/ Aertssen. De beslissing werd genomen na een uitgebreide analyse van de verschillende voorstellen in de aanbestedingsprocedure. Binnen het consortium van Willemen Construct zijn verschillende andere onderaannemers betrokken. Eén daarvan is MBS, die zal instaan voor de productie en bouw van de houtskeletwoningen.

De centrale faciliteiten zoals het zwembad en de centrale voorzieningen komen later in het bouwtraject aan bod. De aanbestedingsprocedure van dit deel van de werken loopt momenteel nog. Een gunningsbeslissing wordt nog voor de zomer genomen.


Kroon op het werk

“Met het vakantiepark staan we zonder twijfel voor de meest impactvolle economische ontwikkeling op één van de mooiste sites van Vlaanderen. Het wordt de kroon op het werk van wat al een complex herbestemmingstraject is geweest. Het nieuwe Terhills resort, samen met het reeds bestaande Terhills hotel en het Terhills-aanbod, wordt uitgebouwd tot het kloppend hart van de voormalige mijnsite van Eisden. De geschatte 230 directe jobs die het resort zal genereren, betekenen een stimulans voor het Maasland dat nood heeft aan extra impulsen op vlak van economische groei. Bovendien zal er een substantiële tewerkstelling zijn, dit jaar al, tijdens de bouwfase”, zegt Tom Vanham, CEO LRM.

Naar aanloop van de start van de bouw van het vakantieresort in het voorjaar van 2019 worden er enkele proefwoningen gebouwd op Terhills. De ervaringen die worden opgedaan bij de bouw van deze proefwoningen, zijn waardevol bij de uitrol van de vakantiewoningen in het park.


Duurzaamheid troef

Er zijn vijf types van villa’s, gaande van 2, 4, 6, 8 of 12 personen, alle ingebed in het groen en gelegen langs het water. Ongeveer de helft is verbonden via bosrivieren geconnecteerd met de Grote Plas, ook de anderen liggen aan het water.

Rudy Hulsman, Algemeen Directeur Terhills NV: “De energiezuinige villa’s worden gebouwd met duurzame materialen. Houtskeletbouw zorgt ervoor dat de woningen naadloos opgaan in het landschap. Het vakantiepark zal gebruik maken van de groene elektriciteit die opgewerkt wordt op de site: (drijvende) zonnepanelen en het Terhills batterijenpark. Het autoluwe park wil haar gasten op een duurzame manier vervoeren en maakt maximaal gebruik van milieuvriendelijke vervoermiddelen: elektrische fietsen, shuttles, bootjes en golfkarretjes. Het wordt een recreatieve groene parel waar we Limburg internationaal op de kaart willen zetten. Het project zal de regio een sterke economische en toeristische dynamiek geven.”


Opening in najaar 2020

Verwacht wordt dat het vakantiepark haar deuren opent in het najaar van 2020. Pierre & Vacances Center Parcs neemt zoals bekend de uitbating van het park voor haar rekening.


Over Terhills

LRM, de Limburgse Investeringsmaatschappij, lanceerde in 2012 via haar dochter Maas Valley Development Company (MVDC), het toeristisch recreatief project Terhills dat een nieuwe invulling geeft aan de voormalige mijnsite. Het projectgebied situeert zich in het noorden van de gemeente Maasmechelen en in het zuiden van de stad Dilsen- Stokkem. Het masterplan van Terhills bestaat uit verschillende deelprojecten. Enkele daarvan werden reeds ontwikkeld, zoals het Terhills Cablepark, het Terhills Hotel en de hoofdtoegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen. Het wellness complex ‘Elaisa’ staat in de steigers. Daarnaast is er ook nog ruimte voor een woonzone en een evenementenzone. www.terhills.be

Over LRM

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. Meer info: www.lrm.be

Meer info:

Goele Lemmens, persverantwoordelijke LRM
0474 21 30 87
[email protected]

https://www.lrm.be/nieuws/2019-02-bouw-vakantiepark-terhills-gaat-dit-voorjaar-van-start
 

·
Registered
Joined
·
1,189 Posts
Terhills Hotel in Maasmechelen breidt uit met Terhills Conference Meeting & Events

Onlangs opende in het Terhills Hotel in Maasmechelen een gloednieuwe conferenceruimte. De Terhills Conference bestaat uit twee modulaire ruimtes die plaats bieden voor in totaal 120 gasten. Door deze MICE-uitbreiding kan je vanaf nu dus ook terecht op de Terhills-site voor onder andere meetings, netwerkevents of productpresentaties zowel voor bedrijven als particulieren.

Het viersterrenboetiekhotel Terhills lanceert vandaag de Terhills Conference: een extra event- en meetingruimte die via een glazen loopbrug in verbinding staat met het hotel. De twee ruimtes van de Terhills Conference bieden de mogelijkheid om een evenement te organiseren voor ruim 120 deelnemers. Een mobiele scheidingswand splitst de totale ruimte in twee afzonderlijk te gebruiken zalen, geschikt voor recepties, productpresentaties, incentives, vergaderingen, brainstormsessies, netwerkbijeenkomsten en ook privé-evenementen.

Het Limburgse architectenbureau Vitorrio Simoni, die ook de renovatie van het Terhills Hotel op zijn naam heeft staan, heeft in dit nieuwe moderne gebouw de rode draad van het mijnverleden doorgetrokken. Zij kozen zeer gericht voor een neutrale en strakke inrichting van de ruimtes zodat de organisator van het evenement makkelijk de focus kan leggen op de identiteit van het evenement of het bedrijf dat er aanwezig is. De grote vensters in de zalen zorgen voor een uniek zicht op de schachtbokken en houden de herinnering aan het steenkoolmijnverleden levend.
Unieke ligging

Als gast in de Terhills Conference kan je genieten van al de faciliteiten die Terhills biedt. “De ligging van de Terhills Conference is uniek. Of je nu een sportieve workshop wil organiseren of net helemaal tot rust wil komen met je collega’s of vrienden, op Terhills kan het. Deze fonkelnieuwe Terhills Conference zorgt voor een extra troef voor al onze bezoekers”, zegt Rudy Hulsman, CEO Terhills. “De idyllische omgeving trekt jaarlijks al heel wat bezoekers die komen wandelen, fietsen of het Cablepark komen bezoeken. In de zomer van 2019 kan je ook terecht in de Elaisa Energetic Wellness om te relaxen in de natuur. En dan is er ook nog Maasmechelen Village voor de shopliefhebbers en de Terhills Brasserie voor de lekkerbekken. Voeg daar nu een professionele Conference voor evenementen en andere samenkomsten aan toe en je hebt alles wat je je kan bedenken op één site”, zegt Rudy Hulsman.

Over LRM
LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. LRM zorgt voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. LRM’sfinanciële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. Meer info: www.lrm.be

Over Terhills NV
Terhills is gelegen op het grondgebied van de stad Dilsen-Stokkem en de gemeente Maasmechelen. Het betreft een voormalige mijnsite die onder impuls van Terhills NV, een dochtervennootschap van LRM NV, wordt omgevormd tot unieke en gediversifieerde toeristische bestemming in het hart van Europa. Het Terhills – gebied is circa 365ha groot. De omgeving van de site werd gevormd door haar verleden als industriële site voor mijn- en grindontginning.
Vandaag wordt ze gekenmerkt door een weelderige en uitzonderlijke fauna & flora. Terhills ligt bovendien naast België’s enige Nationale Park: het “Nationaal Park Hoge Kempen”. Meer info: www.terhills.be.

https://mice-magazine.com/terhills-hotel-maasmechelen-breidt-uit-met-terhills-conference-meeting-events
 
21 - 40 of 41 Posts
Top