SkyscraperCity Forum banner

na dach

Do motyla

1134 Views 5 Replies 6 Participants Last post by  Zapaleniec
1 - 6 of 6 Posts
Ja tam wolałbym takie cuś oryginalne i od kilku dekad już nieistniejące:Sorki Kafarku za zrobienie bałaganu:)

A bodajże neon przy wejściu do WKD Śródmieście był jeszcze ciekawszy... Ale jakoś nie mogę odszukać odpowiedniej grafiki.
See less See more
  • Like
Reactions: 1
Moim zdaniem jak do teraz najciekawsze zdjęcie w tej edycji. Może nie idealne, ale bardzo mocne nastrojowo, naturalne i dobre jakościowo. Portret tematu bez dorabiania "ciężkich" koncepcji. Taka reporterka z zadumą.
  • Like
Reactions: 1
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top