SkyscraperCity Forum banner

at max

 • 10

  Votes: 0 0.0%
 • 9

  Votes: 4 28.6%
 • 8

  Votes: 5 35.7%
 • 7

  Votes: 5 35.7%

dziurka od klucza

1290 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  nikmin
dziurka od klucza

See less See more
1 - 1 of 4 Posts
Robiąc takie zdjęcie, spróbowałbym chyba objąć trochę więcej obramowania, może doświetlając trochę? Teraz jest poucinane i nie do końca widać tę dziurkę od klucza. Na pewno bardzo wysoka przysłona - może udałoby się mieć ostre i obramowanie i widok. A pomysł fajny. I niebo było bardzo fotogeniczne :)
1 - 1 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top