SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
1,646 Posts
QyRoZ said:
Is een flink stuk groter dan de oude!
Zekers. Nieuwe zaal wordt 1200 man, en er komt nog een kleine zaal voor 350 man bij. Wordt echt een cool ding! :)

De bedoeling is dattie in september open gaat voor publiek.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top