SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: Effenaar

3279 Views 16 Replies 12 Participants Last post by  bobdebouwer
Met alle hoogbouw geweld wordt de bouw van o.a. de Effenaar wel eens naar het tweede plan verwezen.

De Effenaar nadert reeds voltooiing. Volgens mij is het de bedoeling dat het in de zomer wordt opgeleverd zodat ie in Okteber zijn deuren kan openen.

Hieronder een paar foto's van de status:1 - 2 of 2 Posts
zeker heeel leuk gebouwtje :) mooi ontwerp en die trap vind ik ook goed. nee ben zeker tevreden voer wat hier komt en stukken btr dan dat vervallen bedrijfspandje!
leuke update gos! mooi om te zien dat ook deze gebouwtjes hun vormen krijgen en echt aanwezig zijn:)
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top