SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: Effenaar

3270 Views 16 Replies 12 Participants Last post by  bobdebouwer
Met alle hoogbouw geweld wordt de bouw van o.a. de Effenaar wel eens naar het tweede plan verwezen.

De Effenaar nadert reeds voltooiing. Volgens mij is het de bedoeling dat het in de zomer wordt opgeleverd zodat ie in Okteber zijn deuren kan openen.

Hieronder een paar foto's van de status:1 - 1 of 1 Posts
ik hoop dat de effebaar wel nog bands van naam kan trekken, want sinds 013 in tilburg bniet meer de grootste concertzaal is trekt alles naar die gruwlijke HMH, of het nog gruwelijkere gelredome. Tiklburg moet dus nu hebben van uitgerangeerde bands als Therapy? enz.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top