SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: Effenaar

3274 Views 16 Replies 12 Participants Last post by  bobdebouwer
Met alle hoogbouw geweld wordt de bouw van o.a. de Effenaar wel eens naar het tweede plan verwezen.

De Effenaar nadert reeds voltooiing. Volgens mij is het de bedoeling dat het in de zomer wordt opgeleverd zodat ie in Okteber zijn deuren kan openen.

Hieronder een paar foto's van de status:1 - 1 of 1 Posts
Van binnen ziet het er wel goed uit, maar over de buitenkant ben ik niet echt te spreken. Individueel is het een mooi pand, maar ik denk dat dit de variatie in bebouwing in Eindhoven niet echt ten goede komt. Iets gewaagder had ook wel gemogen.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top