SkyscraperCity Forum banner

Eindhoven: Effenaar

3272 Views 16 Replies 12 Participants Last post by  bobdebouwer
Met alle hoogbouw geweld wordt de bouw van o.a. de Effenaar wel eens naar het tweede plan verwezen.

De Effenaar nadert reeds voltooiing. Volgens mij is het de bedoeling dat het in de zomer wordt opgeleverd zodat ie in Okteber zijn deuren kan openen.

Hieronder een paar foto's van de status:1 - 1 of 1 Posts
ooit waren er plannen om er een 75m hoog bouwwerk neer te zetten in de vorm van een grote 'E', van eindhoven en effenaar natuurlijk. hoewel dit plan niet doorgaat, ben ik benieuwd hoe dit ding wordt.
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top