SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
3,020 Posts
Discussion Starter · #4 ·
Доста невзрачен и безинтересен град. Поне на мен не ми направи никакво впечатление. Да не говорим за какво море от забрадки и шалвари става дума.
Може би, но със сигурност е по-добре от София, а икономиката му е доста по-голяма от тази на Берлин, Барселона, Рим, Mюнхен, Мадрид и т.н.

Има много хубава и удобна гара с директни влакове за всички части на Англия, Уейлс и Шотландия.

 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top