SkyscraperCity Forum banner

Enquête: Randstadrail

1729 Views 1 Reply 2 Participants Last post by  th0m
Randstadrail is een toekomstig openbaar vervoermiddel , het is een soort kruising tussen tram en trein het is te vinden in regio Zuid-Holland.

hieronder hebben we een paar deelvragen waarop we graag antwoorden willen hebben

- Hoe oud ben je ?

- Hoeveel km reis je per dag ?

- Welk vervoersmiddel gebruik je ?

- Als randstadrail er is zal je dan gaan overstappen van je huidige vervoersmiddel naar Randstadrail ?

graag willen we serieuze reacties

bedankt!

Met vriendelijke Groet ,

Hans Lammers
1 - 2 of 2 Posts
Probably not the best section of the forum to put this in ;) Try Hollands Hoogbouw Forum and then under Infrastructuur. You'll actually find that there's already a RandstadRail thread, so maybe have a look there.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top