SkyscraperCity Forum banner

[Europa] Moje podróże 2017

2863 Views 26 Replies 3 Participants Last post by  ajax56
8
Zapraszam na relacje z moich podróży w 2017 roku

Na początek przegląd tego co zamierzam tu zamieścić


Będzie wiosenny Lwów


letni Kijów


upalna Praga


mały tour po Bałkanach z wczesnojesiennym Splitem


uroczym Dubrownikiem


rzut beretem jest do malowniczego Kotoru w Czarnogórze


będzie też albańskie Durres


a na zakończenie bałkańskiego tour macedońskie Skopje


rok 2017 zakończy grudniowa Gran Canaria ale to jeszcze przede mną ;)
See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 20 of 27 Posts
^^
Ta (przedwojenny Bank Czeski) pięknie dojrzała :cheers2:
Na przeciwko jest świetny budynek dawnej Galicyjskiej Kasy Oszczędności. Wiele placów widziałem i lwowski Plac Wolności jest jednym z tych lepszych :)
1 - 20 of 27 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top